Terug

Informatie over Wob-verzoeken

Als een Wob-verzoek door de AFM in behandeling wordt genomen, wordt beoordeeld welke uitzonderingsgronden in de Wob (absolute en relatieve uitzonderingsgronden) van toepassing zijn. Dit kan er toe leiden dat bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens en gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken, in de te publiceren informatie onleesbaar worden gemaakt.

De AFM is van de Wob uitgezonderd voor zover met het Wob-verzoek om informatie wordt gevraagd die verband houdt met toezichtwerkzaamheden van de AFM onder de:

  • Wet toezicht financiële verslaggeving
  • Wet financiële markten BES
  • Wet op het financieel toezicht
  • Wet toezicht accountantsorganisaties
  • Pensioenwet
  • Wet verplichte beroepspensioenregeling
  • Wet op het Notarisambt

Een Wob-verzoek wordt (deels) toegewezen, afgewezen of niet in behandeling genomen. Na afhandeling van het verzoek kan hierover gepubliceerd worden op de website van de AFM.

De Wob-coördinator beslist over een Wob-verzoek.

Informatie delen

Delen via: deel