Terug

7. Risico op onvoldoende risicobeheersing bij vermogensbeheer

07-vermogensbeheerDe vermogenssector groeit. Onder meer door de verschuiving van bankfinanciering naar financiering via de kapitaalmarkt en de verdere individualisering van vermogensopbouw. De AFM ziet dat meer regelgeving en toepassing van nieuwe technologie de bedrijfsvoering onder druk zet. Daarnaast kunnen deze ontwikkelingen het klantbelang schaden.

Vermogensbeheer omvat een relatief groot deel van de Nederlandse financiële markt. De sector speelt onder meer een belangrijke rol als het gaat om het beleggen van pensioengelden.

Impact nieuwe regelgeving

Doordat vermogensbeheer een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse financiële markt heeft Nederland veel belang bij goede en zorgvuldige nieuwe Europese en internationale wet- en regelgeving. Er worden daarin bijvoorbeeld scherpere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering en de systemen. Waarschijnlijk hebben vooral de kleinere beheerders en beleggingsondernemingen moeite om deze (nieuwe) regelgeving door te voeren.

Tegelijkertijd maakt nieuwe regelgeving het voor ondernemingen eenvoudiger om grensoverschrijdend te opereren. Dit zorgt er echter ook voor dat nieuwe partijen, met vaak complexere bedrijfsmodellen en mogelijk via alternatieve structuren, in Nederland actief kunnen worden.

Technologische ontwikkelingen

De opkomst van big data, kunstmatige intelligentie en robo-advies hebben impact op de vermogensbeheersector. De AFM let er bij geautomatiseerd (retail)beleggingsadvies scherp op dat de zorgplicht goed wordt ingevuld. Het moet duidelijk zijn welke partij voor welk (deel van het) advies verantwoordelijkheid draagt en daarop aangesproken kan worden. Ook moeten bedrijven beschikken over voldoende vakkundig en deskundig personeel om met de nieuwe technologieën om te kunnen gaan.

Risicovolle strategieën

Steeds meer beleggers gaan er vanuit dat het niet mogelijk is om structureel de beursindex te verslaan. Ze beleggen hun geld in indexfondsen. Dit zogenoemde passief beleggen is in principe goedkoper dan actief beleggen. Bij actief beleggen gaan vermogensbeheerders er vanuit dat ze door een goede timing en een goede keuze van aandelen een hoger rendement behalen voor hun klanten. Nu meer mensen passief beleggen gaan vermogensbeheerders op zoek naar nieuwe strategieën voor hun klanten. Het klantbelang wordt bij deze nieuwe of risicovolle (fonds)strategieën mogelijk onvoldoende centraal gesteld.

Waar streven we naar?

  • Partijen die de Nederlandse markt willen betreden - ook bijvoorbeeld als gevolg van de Brexit - handelen in het belang van de klant. Ook bedrijven die hier al gevestigd zijn, moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitsniveaus. 
  • Nieuwe regelgeving moet correct worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering. We willen dat de nieuwe regels voor product-governance op de juiste wijze worden ingevoerd.
  • Zware en/of impactvolle overtredingen van beleggingsondernemingen en -instellingen moeten worden voorkomen. Als de overtreding al is begaan, zien we erop toe dat deze stopt.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM toetst of nieuwe partijen voldoen aan wet- en regelgeving. Als ze hier niet in slagen, wordt geen vergunning verleend. 
  • De AFM houdt een vervolgonderzoek naar beheerders die al op de Nederlandse markt actief waren en van rechtswege een AIFM-vergunning hebben gekregen. Hierbij wordt gekeken of ze voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De conclusies worden met de onderzochte partijen gedeeld. Uiteraard met de bedoeling dat - als niet is voldaan aan de regelgeving - de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. 
  • Bewaarders zijn onafhankelijke toezichthouders op de beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s en zijn daardoor een belangrijke beschermer voor de belegger. De AFM onderzoekt in hoeverre bewaarders hun zorgplicht adequaat invullen. Mocht het nodig zijn, dan kijkt de AFM samen met de bewaarders welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de zorgplicht beter in te vullen. 
  • Naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving onderzoekt de AFM in hoeverre ondernemingen deze regelgeving correct hebben doorgevoerd.

Dit risico heeft effect op:

vermogensbeheerdersvermogensbeheerders

consumentconsumenten

bewaardersbewaarders

beleggersbeleggers

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel