Terug

10. Risico op gebruik van de financiële sector voor crimineel gedrag

10-crimineel-gedragHet vertrouwen in de financiële sector wordt geschaad als ondernemingen een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit of ander niet-integer gedrag vertonen. Dit kan leiden tot ernstige financiële schade voor burgers en bedrijven.

Witwassen, financiering van terrorisme, fraude, corruptie, het niet naleven van (inter)nationale sancties, belastingontduiking of belangenverstrengeling. Het zijn voorbeelden van crimineel en niet-integer gedrag. En het is onwenselijk dat de financiële sector hiervoor wordt gebruikt.

Poortwachter

Financiële ondernemingen en accountantsorganisaties hebben een belangrijke functie in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit en niet-integer gedrag. Ze moeten proberen te voorkomen dat criminelen hun geld kunnen witwassen via het financiële systeem. Daarnaast mogen zij personen of organisaties waarop (inter)nationale sancties rusten hier ook geen deel aan laten nemen. Ook hebben ze een rol als poortwachter bij fraude en corruptie.

Intensivering toezicht

De AFM gaat nog intensiever toezien of vergunninghouders van de AFM voldoen aan de relevante integriteitsregelgeving in de Wet op financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet).

Juist vanwege het brede maatschappelijke en politieke belang bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit en de invoering van de Vierde Anti-witwasrichtlijn (AMLD4) bestaat het risico dat sommige ondertoezichtstaande ondernemingen onvoldoende doordrongen zijn van hun verplichtingen.

Waar streven we naar?

  • Vergunningshouders van de AFM brengen de risico’s op financieel-economische criminaliteit (waaronder witwassen en terrorismefinanciering) of niet-integer gedrag in kaart en treffen de juiste beheersmaatregelen. 
  • Zware overtredingen van vergunninghouders worden bestreden. 
  • Wanneer op nieuwe terreinen - of door nieuwe ontwikkelingen - malafide gedrag dreigt te ontstaan, wordt ingegrepen. Waar nodig in samenwerking met (inter)nationale toezichthouders.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM doet thematisch onderzoek bij beleggingsondernemingen naar de naleving van de Wwft. Daarnaast doet de AFM instellingsspecifieke onderzoeken en gaat, als het noodzakelijk is, over tot formele maatregelen. Na implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn in de Wwft publiceert de AFM een vernieuwde leidraad.
  • De AFM onderzoekt of ondernemingen voor welke zij in het integriteitstoezicht primair verantwoordelijk is voldoende maatregelen treffen om niet misbruikt te worden voor financieel-economische criminaliteit. 
  • De AFM doet onderzoek naar de uitvoering van een systematische integriteitsriscoanalyse en de identificatie van integriteitsrisico’s bij accountantsorganisaties (niet-OOB-kantoren).

Dit risico heeft effect op:

consumentconsumenten

ondernemingen(financiële) ondernemingen

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel