Terug

2011: Veel (te) ontwikkelen

2011Mondiale economische ontwikkelingen zorgen voor onzekere tijden voor beleggers en lagere marges voor (financiële) ondernemingen. Op vrijwel alle terreinen waarop de AFM actief is, spelen zich belangrijke ontwikkelingen af. Deels gedreven door de financiële crisis, deels door de omslag die sectoren aan het maken zijn.

Aanpak flitskredietaanbieders

De (AFM) heeft sinds 2011 in totaal 21 flitskredietaanbieders onderzocht. Daarvan waren er achttien in overtreding. 15 zijn gestopt, mede na handhavend optreden van de AFM. Het aantal aanbieders van flitskrediet (in Nederland) is daardoor sinds 2011 sterk afgenomen. Flitskredieten zijn leningen die korter lopen dan drie maanden. De aanbieders hiervan mogen, als ze een AFM-vergunning hebben, maximaal 15% op jaarbasis aan kosten in rekening brengen.

Publicatie AFM-leidraden

De AFM publiceert 2 leidraden met als doel: ervoor zorgen dat beleggingsondernemingen hun klanten beter kunnen adviseren. Leidraad 1 gaat over actief en passief beleggen. De AFM vindt dat beleggingsondernemingen een zorgvuldigere afweging moeten maken om een actief of een passief fonds te adviseren. De tweede leidraad is gebaseerd op onderzoek bij (bank)beleggingsondernemingen naar de kwaliteit van het beleggingsadvies en het vermogensbeheer. Dit kan beter door duidelijker inzicht te krijgen in de situatie van de klant en zijn beleggingsdoelstelling.

Focus op pensioencommunicatie

Er is scherpe aandacht voor de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers. Zo publiceert de AFM het Visiedocument pensioenuitvoering. Daarin staat dat deelnemers wel veel gegevens over hun pensioen ontvangen (overzicht), maar dat zij de beschikbare pensioengegevens niet altijd in zijn geheel kunnen interpreteren (inzicht) en geen actie ondernemen. De AFM pleit voor een pensioendashboard en een pensioenbijsluiter om de positie van de deelnemer te verbeteren. Met de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders helpt de AFM communicatie met deelnemers verder te verbeteren.

Introductie Financiële Bijsluitergenerator

Met deze software kunnen marktpartijen hun eigen bijsluiter opstellen als zij een complex product aanbieden.

1 mei 2011 - Ronald Gerritse bestuursvoorzitter AFM

Gerritse is de 3e bestuursvoorzitter van de AFM. Hij volgt Hans Hoogervorst op. Gerritse vervult deze rol tot aan zijn overlijden op 26 september 2013.

AFM-cursus ‘Goedkeuringsprocedure prospectus AFM’ van start

Grote belangstelling voor de nieuwe AFM-cursus ‘Goedkeuringsprocedure prospectus AFM’. Deze digitale training zorgt ervoor dat prospectussen vanaf het begin beter voldoen aan de regels. In 2011 is het aantal goedkeuringen van prospectussen significant hoger dan in vergelijking met voorgaande jaren. De stijging is vooral veroorzaakt door een groter aantal goedgekeurde supplementen van financiële ondernemingen.

Informatie delen

Delen via: deel