Terug

7 - Tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit

loep oogFinanciële ondernemingen hebben een belangrijke functie om financieel-economische criminaliteit en in het bijzonder witwassen te voorkomen. Zij hebben daarbij onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

 1. Voorkomen dat criminelen hun uit misdaad verkregen gelden kunnen witwassen via het financieel systeem.
 2. Voorkomen dat personen en organisaties waarop (inter)nationale sancties rusten kunnen deelnemen aan het financieel systeem.
 3. Voorkomen dat ondernemingen en personen kunnen profiteren van fraude en corruptie.

Gezien deze poortwachtersrol is het belangrijk dat financiële ondernemingen voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

De financiële ondernemingen die onder het Wwft- en Sanctiewettoezicht van de AFM vallen zijn:

 • (beheerders van) beleggingsondernemingen
 • (beheerders van) beleggingsinstellingen
 • (beheerders van) icbe’s
 • financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

Het vertrouwen in de financiële sector wordt geschaad als financiële ondernemingen of accountantsorganisaties (on)bewust een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit.

Digitalisering maakt het voor criminelen makkelijker om fraude in de Nederlandse financiële sector te plegen. Dit stelt hogere eisen aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van financiële ondernemingen.

Waar streven we naar?

Overtredingen zoals witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie, en andere financieel-economische criminaliteit worden tegengegaan of gestopt, doordat financiële ondernemingen hun risico’s systematisch in kaart hebben gebracht en de juiste beheersmaatregelen treffen. De AFM streeft ernaar dat financiële ondernemingen integriteitsrisico’s beheersen en treedt op als nodig.

Belangrijkste activiteiten in 2019:

 • De AFM beoordeelt of beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners voldoen aan de eisen uit de Wwft en de Sanctiewet. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van onderzoeken ter plaatse.
 • De AFM onderzoekt de betrouwbaarheid van (mede) beleidsbepalers en de integere en beheerste bedrijfsvoering bij vergunninghouders op grond van de Wft en de Wta (financiële ondernemingen en accountantsorganisaties). Hierbij kijken we naar de beheersing van integriteitsrisico’s, zoals fraude en corruptie. Dit doen we onder andere door onderzoeken ter plaatse. Daarnaast voert de AFM bij een gegronde aanleiding hertoetsingen uit op de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers van ondertoezichtstaande ondernemingen.
 • De AFM doet onderzoek naar de meldplicht van ongebruikelijke transacties voor beleggingsondernemingen en -instellingen en naar het gebruik van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij vergunninghouders.
 • De AFM geeft handvatten aan de markt over de toepasselijke wet- en regelgeving en de beheersing van integriteitsrisico’s door middel van de SIRA.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel