Terug

AFM evalueert toepassing van high frequency trading (HFT) op Europese financiële markten

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet geen reden om zogeheten ”high frequency trading” (HFT) aan banden te leggen. De AFM beschouwt HFT niet als een zelfstandige strategie, maar als een techniek waarmee korte-termijn handelsstrategieën in de praktijk kunnen worden gebracht die al sinds jaar en dag bestaan. Dit wordt anders als HFT wordt misbruikt voor het uitvoeren van een illegale handelsstrategie, maar ook daarin onderscheidt HFT zich niet van andere handelsstrategieën. Tot die conclusie komt de AFM in haar vandaag gepubliceerde onderzoek naar de rol van HFT op de Europese financiële markten.

De fragmentatie van de Europese effectenmarkten als gevolg van veranderingen in de marktstructuur heeft de groei van HFT in de hand gewerkt. Met behulp van HFT kunnen handelsstrategieën worden uitgevoerd die liquiditeit verschaffen op verschillende handelsplatformen en die bijdragen aan een efficiëntere prijsvorming van effecten.

De AFM meent dat geautomatiseerde handelsmethodes zoals HFT de afhankelijkheid van complexe technische systemen hebben vergroot. Daarom pleit zij voor het in Europees verband vaststellen van aanvullende eisen aan operationele en risico management-systemen van marktpartijen door de gehele handelsketen heen.

In het algemeen geldt dat internationalisering van de financiële markten heeft gezorgd voor meer complexiteit. De AFM pleit daarom voor intensievere informatie-uitwisseling tussen internationale toezichthouders en verdere harmonisering van het Europese toezicht.

Tevens nodigt zij de markt uit om te reageren op het rapport teneinde het inzicht in zowel de voordelen als de mogelijke risico’s van HFT te vergroten.”

High frequency trading is een techniek, geen strategie
Bij HFT wordt gebruik gemaakt van geavanceerde informatietechnologie die marktpartijen in staat stelt om te handelen met snelheden en volumes die nog maar kortgeleden voor onmogelijk werden gehouden. De AFM is van mening dat HFT niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het ontstaan of verergeren van recente financiële crises. Daaruit is echter wel gebleken dat complexe technologische innovaties in de financiële markten een zorgvuldige analyse vereisen van impact en (systeem)risico’s die zij met zich mee kunnen brengen. Dit was voor de AFM aanleiding om onderzoek te doen naar HFT.

High frequency trading is geen handelsstrategie op zichzelf, maar een middel om bepaalde korte-termijn handelsstrategieën met behulp van wiskundige algoritmes geautomatiseerd in de praktijk te brengen. Het gaat hierbij om market making en arbitrage. Het verdienmodel van high frequency traders bestaat uit het verrichten van transacties die ieder voor zich weliswaar zeer kleine winstmarges kennen, maar die in zeer grote volumes worden uitgevoerd. HFT wordt in veel gevallen toegepast door handelaren voor eigen rekening (proprietary traders). De AFM schat het marktaandeel van HFT op de Europese financiële markten op 30 à 40 procent.

Nieuwe marktstructuur heeft groei HFT bevorderd
Sinds de invoering van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in 2007 vindt de handel in effecten gelijktijdig plaats op meerdere handelsplatformen. Zo ontstonden nieuwe market making en arbitrage mogelijkheden voor HFT-partijen. De AFM verklaart de recente groei van HFT in Europa uit het feit dat high frequency traders de mogelijkheden hebben aangegrepen die de nieuwe marktstructuur hun bood. HFT-strategieën die liquiditeit toevoegen en het proces van prijsontdekking bevorderen, leveren een positieve bijdrage aan het verminderen van fragmentatie, en spelen zo naar de huidige inschatting van de AFM per saldo een gunstige rol in de markt.

HFT staat niet gelijk aan marktmisbruik
De strategieën die bij HFT worden ingezet zijn op zich niet nieuw. Zolang men legitieme strategieën inzet, ziet de AFM geen reden om high frequency traders anders te behandelen dan andere marktdeelnemers. Als de strategieën echter gericht zijn op marktmisbruik, dan zal de AFM daar tegen optreden. HFT op zichzelf kan echter niet gelijk worden gesteld aan marktmisbruik.

Om effectief te kunnen optreden tegen eventueel illegaal en/of onwenselijk gedrag van marktpartijen is het van groot belang dat toezichthouders verder investeren in technologische kennis, kunde en middelen. Met de huidige Europese informatiesystemen is het momenteel voor toezichthouders onvoldoende mogelijk om een coherent en volledig beeld te krijgen van het gedrag van individuele spelers op de Europese kapitaalmarkten. Naar mening van de AFM is daarom intensievere informatie-uitwisseling tussen internationale toezichthouders en verdere harmonisering van het Europese toezicht noodzakelijk.

Operationele en risicomanagement-systemen verder verbeteren
De AFM acht het niet wenselijk om voor te schrijven met welke tijdshorizon of technologie marktdeelnemers kunnen handelen. Wel is zij van mening dat groei van geautomatiseerde handel de technologische afhankelijkheid van de financiële markten verder heeft vergroot zoals in de Verenigde Staten bleek bij de zogeheten “flash crash” van 6 mei 2010. De systemen en processen van handelaren, brokers, handelsplatformen, en clearing & settlement partijen moeten de effecten van HFT en andere geautomatiseerde handel kunnen opvangen. Problemen bij één marktdeelnemer mogen niet leiden tot een crash van een geheel systeem.

Rapport
Met het vandaag gepubliceerde rapport wil de AFM inzicht geven in het verschijnsel HFT en in de handelsstrategieën die daarbij gebruikt worden. Verder beoogt het rapport om de impact en risico’s van HFT in kaart te brengen. Ten slotte identificeert het rapport een aantal aandachtspunten, en doet het aanbevelingen aan toezichthouders en marktpartijen voor het verbeteren van de bestaande situatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel