Terug

Rapport: Capital market effects of mandatory IFRS reporting in the EU: Empirical evidence

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De invoering van IFRS in de Europese Unie heeft geleid tot lagere kosten van het eigen vermogen van beursgenoteerde ondernemingen en tot een meer liquide Europese kapitaalmarkt. Dit blijkt uit een eerste kwantitatief evaluatieonderzoek dat in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten is uitgevoerd door de onderzoekers Christian Leuz (University of Chicago) en Luzi Hail (The Wharton School). De International Financial Reporting Standards bevatten regels voor financiële verslaggeving. De regels gelden in de EU sinds 2005 voor de jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen. Zij beogen het vertrouwen in de Europese kapitaalmarkten te versterken door een verbetering van de kwaliteit, de vergelijkbaarheid en de transparantie van de financiële informatie van bedrijven.

Om verschillende redenen kan verwacht worden dat IFRS leidt tot gemiddeld lagere kosten van het eigen vermogen en meer liquide markten: (1) Door verslaggeving op basis van IFRS krijgen beleggers meer inzicht in de financiële positie en prestaties van ondernemingen en zijn ze eerder bereid aandelen te kopen tegen een betere prijs; (2) Daarnaast nemen voor beleggers de kosten voor het vergelijken van ondernemingen af. Dit geldt vooral voor het vergelijken van ondernemingen uit verschillende landen; en (3) Ondernemingen moeten door IFRS meer inzicht bieden in de financiële gevolgen van hun beleid. Daardoor kan worden verwacht dat zij bij hun managementbeslissingen beter rekening houden met de gevolgen voor beleggers. Ook eerder onderzoek heeft de bovengenoemde effecten aangetoond van meer en betere financiële verslaggeving.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de kapitaalmarktgegevens van 5.683 ondernemingen uit 18 EU landen over de periode 2001-2005. Om de effecten uit te sluiten van andere trends in de kosten van het eigen vermogen en de liquiditeit van kapitaalmarkten, is tevens gebruik gemaakt van de gegevens van een controlegroep van 21.710 ondernemingen uit 33 niet-EU landen.

Uit het onderzoek blijkt dat tengevolge van de invoering van IFRS er geen grote schokken zijn voor de kosten van het eigen vermogen en marktliquiditeit. De onderzoekers schatten dat de gemiddelde kosten van het eigen vermogen van beursgenoteerde ondernemingen in 2005 verlaagd zijn met 30 basispunten tengevolge van de verplichte invoering van IFRS. Om de effecten van IFRS op marktliquiditeit te meten wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van een drietal maatstaven: (1) bid-ask spreads (het verschil tussen de prijs waarvoor men aandelen  wil kopen en verkopen); (2) de mate waarin (grote) transacties de aandelenprijs kunnen beïnvloeden; en (3) het aantal dagen dat geen nieuwe prijsvorming van een aandeel tot stand komt. De resultaten voor de drie maatstaven laten gemiddeld genomen zien dat IFRS een positief effect heeft op liquiditeit. De geschatte verlaging van bid-ask spreads ten gevolge van de verplichte invoering van IFRS betreft 20 basispunten.

De onderzoekers maken in hun rapportage een voorbehoud dat dit een eerste studie is naar de kapitaalmarkteffecten van IFRS. De meting beslaat één jaar verplichte toepassing van IFRS. De gevonden positieve effecten worden niet gevonden voor alle metingen. Hoe robuust de positieve effecten zijn, moet blijken uit analyses na meerdere jaren verplichte toepassing van IFRS.

De onderzoekers wijzen erop dat de positieve kapitaalmarkteffecten niet noodzakelijk alleen het resultaat van IFRS zijn. De kwaliteit van financiële verslaggeving wordt niet alleen beïnvloed door verslaggevingsregels als IFRS, maar ook door andere factoren zoals corporate governance, de kwaliteit van accountanscontrole, toezicht en de wettelijke bescherming van beleggers. Ten tijde van de invoering van IFRS is in een aantal EU landen toezicht op financiële verslaggeving ingevoerd en nieuwe wetgeving voor corporate governance geïntroduceerd. Het is niet mogelijk om de effecten hiervan te isoleren van de effecten van de invoering van IFRS.

De AFM heeft het onderzoek laten doen om meer inzicht te krijgen in de effecten van wet- en regelgeving en haar optreden. Het toezicht is gericht op de bevordering van open en eerlijke financiële markten, waarop burgers en bedrijven kunnen vertrouwen. De AFM houdt in dit kader ook toezicht op de naleving van de regels voor financiële verslaggeving, inclusief IFRS.

Gebruik

Het rapport "Capital Market Effects of Mandatory IFRS Reporting in the EU: Empirical Evidence" is op deze pagina in PDF formaat te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel