Terug

Rapport: Beleggingsverzekeringen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij een aantal levensverzekeraars tekortkomingen geconstateerd in de verstrekking van financiële informatie aan klanten. Het gaat hierbij onder meer om verschillen tussen de in offertes genoemde opbrengsten en de daadwerkelijke opbrengsten van het product. De betrokken verzekeraars hebben de geconstateerde tekortkomingen inmiddels adequaat opgelost of zullen dit op korte termijn doen. Ook is inmiddels circa 160 miljoen euro gecompenseerd. De totale markt van levensverzekeringen bedraagt zo?n 16 miljard euro. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verzekeraars bewust een misleidende voorstelling van zaken hebben gegeven in de offertes.

De AFM heeft tussen juni 2005 en april 2006 een onderzoek verricht naar de financiële informatie over beleggingsverzekeringen bij een representatief deel van levensverzekeraars in Nederland. Het onderzoek van de AFM heeft betrekking op de verstrekte financiële informatie in offertes, financiële bijsluiters of (beleggings)overzichten. Dit onderzoek volgde op berichten in de media in de zomer van 2005 over tekortkomingen in de berekening van opbrengsten uit beleggingsverzekeringen. Door deze tekortkomingen zijn klanten onjuist geïnformeerd over onder meer de geprognosticeerde opbrengsten. Uit het onderzoek volgt dat bijna alle betrokken verzekeraars één of meer tekortkomingen hebben geconstateerd in de verstrekking van financiële informatie aan klanten.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt onder meer dat consumenten door de tekortkomingen in de offertes en bijsluiters hogere uitkomsten kregen gepresenteerd dan wat werkelijk volgens de polisadministratie werd opgebouwd. Daarnaast hebben diverse verzekeraars geconstateerd dat klanten bij een aantal producten op de (jaarlijkse) beleggingsoverzichten hogere uitkomsten gepresenteerd krijgen dan wat zij werkelijk volgens de polisadministratie opbouwen.

De belangrijkste oorzaak van de verschillen is het hanteren van meerdere  administraties en  rekenkernen met verschillende uitgangspunten. De kans op verschillen is groter bij het hanteren van verschillende rekenkernen dan bij het hanteren van één rekenkern en één administratief systeem voor zowel de polissen als de offertes en de financiële bijsluiters. Meerdere systemen kunnen leiden tot een suboptimale dienstverlening en moeizamere beheersing van bedrijfsrisico's.
Andere oorzaken van de verschillen zijn onder andere programmeerfouten, invoerfouten, rekentechnische verschillen en afrondingsverschillen.

Het adequaat informeren van consumenten over financiële producten is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de financiële markten. De financiële klant kan zijn verantwoordelijkheid pas nemen als de informatie correct is. Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie schaadt het vertrouwen in de financiële markten. De vergelijkbaarheid van correcte offertes van verschillende aanbieders is voor de financiële consument van groot belang en zorgt ook voor een "level playing field" tussen verzekeraars.

De betrokken verzekeraars hebben de afgelopen jaren te maken gehad met diverse wijzigingen in wet- en regelgeving. De verzekeraars hebben aangegeven dat zij moeite hebben gehad om alle nieuwe wet- en regelgeving tijdig en op de juiste wijze te implementeren. De AFM beseft dat implementeren van de diverse wijzigingen de nodige tijd en middelen van de verzekeraars vergt. Gegeven het belang van juiste informatieverstrekking aan klanten hecht de AFM er aan dat verzekeraars voldoende aandacht geven aan adequate informatieverstrekking. De AFM gaat ervan uit dat levensverzekeraars die niet in dit onderzoek zijn betrokken eveneens onderzoeken waar eventuele tekortkomingen moeten worden opgelost.

Het document kunt u hier in PDF-Formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel