Go to content
vrouw-man-kantoor-zakelijk
Nieuws 08/09/22

AFM doet nader onderzoek naar naleving SFDR en Taxonomie door beheerders

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat komend najaar onderzoeken hoe het ervoor staat met de naleving van een aantal Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-vereisten door beheerders van beleggingsfondsen. De AFM gaat onder meer kijken of beheerders naar aanleiding van eerder AFM-onderzoek de SFDR-classificatie van (duurzame) fondsen hebben aangescherpt. Ook een aantal SFDR-vereisten en de naleving van de aan de SFDR-gelieerde Taxonomie Verordening worden onderzocht.

Classificatie duurzame fondsen

De AFM onderzoekt of beheerders de SFDR-classificatie van fondsen hebben aangescherpt. Uit het eerdere SFDR-onderzoek in 2021 bleek dat vragen gesteld konden worden inzake de juistheid van de SFDR-classificatie van fondsen als artikel 8 of 9 product. In een aantal gevallen leken fondsen onterecht te zijn aangemerkt als fonds met duurzame kenmerken of fonds met een duurzame doelstelling. Naar aanleiding van deze bevinding is aan beheerders gevraagd om nogmaals kritisch te kijken naar de classificatie van hun fondsen en deze waar nodig aan te passen.

Overige vereisten

Ook kijkt de AFM in hoeverre beheerders op hun website informatie beschikbaar hebben gesteld over de gedragslijnen met betrekking tot duurzaamheid en de integratie van duurzaamheid in hun beloningsbeleid.

Taxonomie Verordening

Tot slot onderzoekt de AFM in hoeverre beheerders voldoen aan de transparantievereisten, die op grond van de Taxonomie Verordening sinds 1 januari 2022 van kracht zijn. Aanbieders van ‘duurzame’ financiële producten, die een milieudoelstelling hebben of die milieukenmerken hebben, moeten rapporteren in welke mate zij investeren in activiteiten die vallen onder de twee milieudoelstellingen uit de taxonomie die zien op klimaatverandering. De rapportageplicht over de overige vier milieudoelstellingen van de Taxonomie Verordening treedt per 1 januari 2023 in werking.

Opzet onderzoek

De AFM voert het onderzoek uit op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van beheerders, en zal waar nodig aanvullende informatie opvragen. De bevindingen zullen daarna generiek, en waar nodig individueel, worden teruggekoppeld aan de markt.

Uitstel aangekondigd onderzoek

Naar aanleiding van de bevindingen van het eerdere SFDR-onderzoek in 2021 kondigde de AFM aan dit jaar een vervolgonderzoek te doen, met hierin aandacht voor de naleving van de technische standaarden. Nu de implementatie van deze technische standaarden is uitgesteld tot 1 januari 2023 is dit onderzoek ook uitgesteld tot 2023.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.