Terug

Waar moeten effectenuitgevende instellingen op letten bij hun jaarverslaggeving over 2020?

Nieuws

Man met papieren met grafieken en diagrammen 400x200

Europees toezichthouder ESMA heeft haar European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2020 gepubliceerd. Daarin geeft ESMA aan waar effectenuitgevende ondernemingen, hun auditcommissies en externe accountant verscherpte aandacht voor moeten hebben in hun jaarverslaggeving over 2020.

ESMA werkte bij het samenstellen van haar prioriteiten samen met nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Transparantie over gevolgen coronacrisis in jaarverslaggeving

De prioriteiten van ESMA zijn vooral ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis op diverse onderdelen van de jaarverslaggeving over 2020. Ondernemingen moeten daarover transparant zijn. ESMA stelt op basis daarvan, en op basis van haar eerdere statements van 25 maart en 20 mei 2020, prioriteiten voor financiële en niet-financiële verslaggeving over 2020.

Prioriteiten voor financiële verslaggeving

De prioriteiten voor financiële verslaggeving over 2020 zijn onder meer:

  • Aandachtspunten bij de toepassing van de standaard over presentatie van de jaarrekening (IAS 1), zoals de continuïteitsveronderstelling, belangrijke oordelen en schattingsonzekerheden en de presentatie van COVID-19 gerelateerde items in de jaarrekening.
  • De toepassing van de standaard bijzondere waardevermindering van activa (IAS 36) in relatie tot de coronacrisis.
  • Specifieke punten voor de standaarden Financiële Instrumenten en de toelichtingen daarop (IFRS 9 en IFRS 7), zoals het geven van toelichtingen op risico’s uit financiële instrumenten en de toepassing van IFRS 9 bij banken.
  • Aanbevelingen voor toelichtingen door huurders en verhuurders in relatie tot de standaard Leases (IFRS 16).

Prioriteiten niet-financiële informatie

De prioriteiten voor niet-financiële verslaggeving over 2020 gaan vooral over: het belang van transparantie over de impact van de coronacrisis op niet-financiële zaken, sociale- en personeelsaangelegenheden, het businessmodel en waardecreatie en risico’s door klimaatverandering.

Alternatieve prestatiemaatstaven

ESMA wijst op het belang van de richtsnoeren voor alternatieve prestatiemaatstaven als deze maatstaven worden gebruikt in relatie tot de coronacrisis.

Verslaggevingsformat ESEF verplicht

ESMA herinnert ondernemingen eraan dat het European Single Reporting Format (ESEF) verplicht is voor jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen over 2020.

Licht gevolgen van brexit toe

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, gevolgd door een transitieperiode tot 31 december 2020. ESMA wijst dan ook op het belang van toelichtingen door ondernemingen over de gevolgen van brexit.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel