Terug

AFM publiceert Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

Nieuws

Vrouw met rekenmachine en laptop 400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021. Vanaf dat moment verhoogt de AFM haar aandacht voor deze informatieverstrekking, ook met het oog op de komende herziening van het Pensioenstelsel.

De leidraad geeft pensioenuitvoerders duidelijkheid over de wijze waarop zij moeten communiceren met pensioendeelnemers over de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht. Vanaf 1 januari 2021 verhoogt de AFM haar aandacht voor de communicatie aan deelnemers door pensioenuitvoerders bij een collectieve waardeoverdracht.

Belang van informatie aan deelnemers

Een deelnemer heeft belang bij tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatie van zijn pensioenuitvoerders. Dit is bij een collectieve waardeoverdracht juist van belang omdat het opgebouwde pensioen van een deelnemer over kan gaan naar een andere uitvoerder of een andere regeling. De informatie moet hem voldoende inzicht geven in de gevolgen voor zijn pensioen. Bij een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever, heeft de deelnemer deze informatie ook nodig om te beoordelen of hij gebruik wil maken van zijn wettelijke bezwaarrecht.

Samenwerking AFM en DNB

De AFM en DNB  hebben beiden een toezichtrol bij een voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Zowel bij een overdracht volgens artikel 83 als artikel 84 van de Pensioenwet. De AFM beoordeelt de deelnemerinformatie en DNB beoordeelt de (financiële) consequenties voor de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder, en de over te dragen groep deelnemers. Beide toezichthouders werken samen.

Meer informatie over de beoordeling vindt u op de website van DNB en AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel