afm-hal-mensen-400x200
Nieuws 16/01/20

AFM Agenda 2020: extra aandacht voor kredieten, pensioenen en kapitaalmarkten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich ook in 2020 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Daarnaast nemen de inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt toe. Door brexit hebben veel buitenlandse marktpartijen gekozen voor Nederland als vestigingsplaats. Een veel groter volume van beschikbare transactiedata stelt de AFM in staat om scherper toezicht te houden op de kapitaalmarkt.

agenda-2020Deze en andere toezichtprioriteiten en -activiteiten publiceert de AFM vandaag in haar jaarlijkse toezichtagenda. Ze zijn gebaseerd op de trends uit AFM Trendzicht 2020.

Structureel verbeteren van financiële producten en diensten 

Een belangrijk doel van de AFM is de bescherming van consumenten, in het bijzonder in kwetsbare situaties. De AFM wil met haar toezicht een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van financiële producten en diensten met langetermijneffecten. Bijvoorbeeld een consumptief krediet op korte termijn, dat een schadelijk effect heeft op het financieel welzijn van de consument op de lange termijn. 

Naar aanleiding van het pensioenakkoord werkt het kabinet nu aan een voorstel om de Pensioenwet aan te passen. Onder meer als adviserend lid van de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord maakt de AFM zich er hard voor dat de financiële positie van deelnemers na pensionering aansluit bij hun verwachtingen doordat informatie, keuzebegeleiding en producten passend zijn. Dit gebeurt onder meer via toezicht op de kwaliteit van de informatie die pensioenfondsen aan hun deelnemers verstrekken. 

Ten slotte ziet de AFM erop toe dat de keuze- en adviesprocessen in een digitale omgeving duidelijk en klantgericht zijn, bijvoorbeeld bij execution-only-dienstverlening en geautomatiseerd advies. 

Duurzame verbetering kwaliteit accountantscontroles 

Het is belangrijk voor bijvoorbeeld beleggers, banken en leveranciers dat informatie over de financiële prestaties van ondernemingen juist, volledig en betrouwbaar is. Onbetrouwbare cijfers en onvoldoende kwaliteit van wettelijke controles kunnen leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen. Het recente AFM-rapport ‘Kwaliteit van de overige OOB accountantsorganisaties onderzocht’, het derde MCA-rapport (14 januari) en het nog te verschijnen rapport van de CTA (eind januari) zullen meer inzicht geven in het effect van de tot dusver genomen maatregelen. En de noodzaak van aanvullende ingrepen ter versterking van de accountancysector en verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle in Nederland inzichtelijk maken. 

Uitbreiding kapitaalmarkt vraagt om extra toezichtinspanningen

De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag.

Belangrijke activiteiten zijn onder meer doorlopende datagedreven monitoring van transacties en orders op handelsplatformen per instellingscategorie. Ook werkt de AFM structureel samen met Europese toezichthouders bij het bouwen van systemen. Deze maken het mogelijk om data te ontvangen, te verwerken en op te slaan. Hierdoor verbetert de uitwisseling van data en het opsporen van marktmisbruik. 

Herijkte toezichtstrategie 2020-2022

Het financiële speelveld wordt internationaler en steeds meer gedreven door technologie. Nieuwe handelsplatformen met supersnelle handel op basis van algoritmes vormen nieuwe toezichtuitdagingen. Om haar rol als toezichthouder effectief te blijven invullen, moet de AFM zich daarom voortdurend aanpassen. Dat doet de AFM met een herijkte strategie voor 2020-2022, waarmee zij voortbouwt op de versterking van het toezicht van de afgelopen jaren.

Bekijk uitgebreidere informatie over de toezichtactiviteiten in de AFM Agenda 2020.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020-7972435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.