Terug

Caribisch Nederland: ondernemingen moeten zich voorbereiden op aanpassing regels tegen witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws

caribisch-nederland-vlaggen-400x200

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) wijzigt op veel onderdelen. De Wwft BES komt hiermee in lijn met de Europees Nederlandse Wwft. De wijzigingen gaan naar verwachting in op 1 juli 2021. De AFM roept bemiddelaars in levensverzekeringen op om zich tijdig voor te bereiden op deze aanpassingen van de regels.

De Wwft BES wordt drastisch aangepast. Hieronder noemen we de belangrijkste wijzigingen:

  • Er komen nieuwe verplichtingen tot het opstellen van een risicobeoordeling, beleid, procedures en gedragslijnen
  • Dagelijks beleidsbepalers moeten voldoen aan de opleidingsverplichting (voor zo ver relevant voor de uitoefening van hun taak)
  • De definitie van een ‘politiek prominent persoon (PEP)’ wordt verruimd
  • Bemiddelaars in levensverzekeringen mogen niet langer standaard een beroep doen op het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Vanaf de inwerkingtreding van de herziene Wwft BES moeten zij voor bestaande cliënten nu ook nagaan of die dossiers voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet. Dit kan ertoe leiden dat de dienstverlener bijvoorbeeld meer informatie moet inwinnen over de cliënt of de uiteindelijk belanghebbenden van de cliënt.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U kunt zich nu al voorbereiden door de wetteksten en de bijbehorende memorie van toelichting te lezen. Zo kunt u alvast nagaan welke maatregelen u moet nemen zodat u op 1 juli 2021 voldoet aan de nieuwe eisen. De AFM past de bijbehorende Wwft BES handleiding in de eerste helft van volgend jaar aan. Wij informeren u hierover via een nieuwsbericht.

Voorkomen witwassen en financieren van terrorisme

Het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is een speerpunt van de AFM. In de Wwft BES staat regelgeving waaraan bemiddelaars in levensverzekeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) zich moeten houden. De vereisten zijn belangrijk om te voorkomen dat het financiële stelsel op de BES-eilanden wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme. Bemiddelaars in levensverzekeringen op de BES-eilanden hebben hierbij een poortwachtersfunctie.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze wijzigingen, en de gevolgen hiervan voor uw dienstverlening. De AFM nodigt dienstverleners uit om bij vragen contact op te nemen. Stuur hiervoor een e-mail naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel