handje
Maatregel 20/04/20

AFM legt Esperite N.V. een aanwijzing op

De Autoritieit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 juni 2019 een aanwijzing opgelegd aan Esperite N.V. (Esperite). De aanwijzing is opgelegd omdat Esperite niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 5:25c, 5:25d en 5:25m van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Op grond van artikel 5:25d Wft is Esperite verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte halfjaarlijkse financiële verslaggeving uiterlijk drie maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar. Dat wil zeggen dat de termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2018 uiterlijk op 1 oktober 2018 verliep.

 

Esperite is op grond van artikel 5:25c Wft verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. Dat wil zeggen dat de termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving 2018 uiterlijk op 1 mei 2019 verliep.

Verder heeft Esperite op grond van artikel 5:25m, zesde lid, Wft een verplichting tot gelijktijdig toezenden van de opgemaakte halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving aan de AFM.

In de aanwijzing heeft de AFM Esperite verzocht de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaar 2018 vóór 30 juni 2019 algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig aan de AFM toe te zenden. Esperite heeft de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving niet binnen de begunstigingstermijn algemeen verkrijgbaar gesteld en aan de AFM toegezonden. Tot op heden heeft Esperite de jaarlijkse financiële verslaggeving 2018 nog niet algemeen verkrijgbaar gesteld en aan de AFM toegezonden.

Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: info@afm.nl of ondernemersloket@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.