Terug

AFM-boete voor bestuurder Regeluitvaart.nu

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 april 2015 een boete opgelegd van €62.500 aan de heer M.J. Snels. De heer Snels was bestuurder en beleidsbepaler van Verenigde Financieel Adviseurs BV die handelde onder de naam Regeluitvaart.nu. Regeluitvaart.nu gaf advies en bemiddelde in uitvaartverzekeringen. Inmiddels is Regeluitvaart.nu gestopt met haar activiteiten. Regeluitvaart.nu wordt verweten dat klanten niet juist werden geïnformeerd over advieskosten. Bovendien werd niet duidelijk dat Regeluitvaart.nu slechts bemiddelde voor één uitvaartverzekeraar

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
23-04-2015 15-05-2015 07-12-2015 (1) 15-01-2016 05-09-2016 (2) 05-10-2016 (3)
13-10-2016 (4)
12-10-2017 (5)

(1) De AFM heeft in bezwaar de juridische grondslag van het boetebesluit gewijzigd van Whc naar Wft, het boetebedrag gematigd naar €62.500 en de juridische grondslag van het publicatiebesluit gewijzigd naar artikel 1:97 Wft. De inhoud van het persbericht is gewijzigd en de schoning van het boetebesluit is aangepast. De AFM heeft het boetebesluit voor het overige in stand gelaten, met aanvulling van de motivering.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar gedeeltelijk vernietigd, de rechtsgevolgen van het vernietigde deel gedeeltelijk in stand gelaten en het boetebesluit gedeeltelijk herroepen waarbij haar uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de beslissing op bezwaar. Het beroep is gegrond verklaard omdat de AFM heeft nagelaten de heer Snels te horen over de voorgenomen grondslagwijziging.
(3) De heer Snels heeft op 5 oktober 2016 hoger beroep ingesteld.
(4) De AFM heeft op 13 oktober 2016 hoger beroep ingesteld. 
(5) Het CBb heeft de hoger beroepen van de AFM gegrond verklaard, waarbij het CBb de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vernietigt, de beslissing op bezwaar gedeeltelijk vernietigt en de rechtsgevolgen van de beslissing op bezwaar geheel in stand laat.

Onvolledige informatie

Volgens de AFM heeft Regeluitvaart.nu tijdens de adviesgesprekken geen correcte informatie verstrekt over de aard van de kosten die zij in rekening bracht bij klanten voor haar advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Zo noemde ze in de adviesgesprekken bijvoorbeeld 'afsluitkosten' en 'van bruto naar netto' en daaruit konden de klanten niet opmaken dat de kosten zagen op de advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Ook heeft de AFM geconstateerd dat in (een deel van) de klantdossiers misleidende informatie is verstrekt over de aanleiding van het adviesgesprek. De consumenten ontvingen een aankondigingsbrief waarin stond dat Regeluitvaart.nu contact zou opnemen voor een indexatie van de huidige polissen. VFA nam echter contact op met het doel om de consumenten te laten oversluiten naar de gelieerde uitvaartverzekeraar om op deze wijze de advies- en bemiddelingskosten in rekening te kunnen brengen. Bovendien heeft Regeluitvaart.nu niet verteld dat zij slechts voor één uitvaartverzekeraar bemiddelde. 

Aansprakelijkheid Snels

De heer Snels heeft als bestuurder en beleidsbepaler van Regeluitvaart.nu feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van Regeluitvaart.nu. en is daarom aansprakelijk. De heer Snels was op de hoogte van de overtredingen en heeft geen maatregelen ter verdere voorkoming of beëindiging daarvan genomen. Hij was namelijk de bedenker van en verantwoordelijk voor de procedure die de telefonisch adviseurs van Regeluitvaart.nu moesten volgen om klanten te adviseren over hun verzekering. Hij heeft deze adviesprocedure zodanig ingericht dat de overtredingen hieruit voortkwamen.

Boete

Voor overtreding geldt een basisbedrag van €500.000. De AFM heeft de boete voor de heer Snels vastgesteld op €62.500. Daarbij heeft de AFM in aanmerking genomen dat hij als feitelijk leidinggever verhoogd verwijtbaar is. De AFM heeft vastgesteld dat Snels een boete van €62.500 moet kunnen dragen. 

Stand van zaken

De AFM had bij besluit van 23 april 2015 aan de heer Snels een boete opgelegd wegens het feitelijk leidinggeven aan een overtreding door VFA van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) juncto de artikelen 6:193b, eerste, tweede en derde lid, aanhef en onder a, en 6:193d, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft echter geoordeeld ernstige twijfel te hebben aan de bevoegdheid van de AFM om handhavend op te treden op grond van de Whc. Mede als gevolg daarvan heeft de AFM in het kader van de heroverweging in bezwaar de juridische grondslag van de boete gewijzigd in de artikelen 4:19, tweede lid, Wft en 4:20, eerste lid, Wft. De AFM heeft de boete gematigd van €75.000 naar €62.500.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat die definitief is.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel