Terug

Nieuwe handvatten AFM helpen witwassen voorkomen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

In 2015 heeft de AFM een themaonderzoek uitgevoerd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsondernemingen die zich richten op particuliere beleggers. De Wwft omvat kaders over onder meer het uitvoeren van cliëntonderzoeken, zoals de identificatie en verificatie van cliënt(en) en de uiteindelijk belanghebbende(n), en de meldplicht bij (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De recente mediaberichtgeving in het kader van de ‘Panama Papers’, en de maatschappelijke aandacht daarvoor, onderstrepen overigens het belang van naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft.

Naar aanleiding van dit themaonderzoek heeft de AFM good practices geformuleerd voor deze doelgroep en op de website geplaatst. Deze good practices kunnen ook beleggingsinstellingen / instellingen ter collectieve belegging in effecten / financiële dienstverleners ondersteunen in de aanscherping van procedures en maatregelen ter voorkoming van integriteitsrisico’s, zoals witwassen en terrorismefinanciering. 

Voor meer informatie over de Wwft, Wwft BES en de Sanctiewet 1977 verwijzen wij naar de AFM leidraad Wwft (BES) en Sanctiewet 1977 van maart 2015. In de zomer van 2015 is de vierde Europese Antiwitwasrichtlijn van kracht is geworden. Hierdoor zal de Wwft naar verwachting medio 2017 op onderdelen worden gewijzigd. De AFM zal hierop ook haar leidraad herzien. Voor vragen kunt u terecht bij het Ondernemersloket van de AFM op telefoonnummer 0800-6800 680.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel