Terug

AFM presenteert aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivatenproducten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier
  • Uniform herstelkader zal gedetailleerd voorschrijven hoe banken klanten moeten compenseren in specifieke situaties.
  • Onafhankelijke deskundigen zullen herstelkader met banken uitwerken en overeenkomen.
  • Externe beoordelaars zorgen voor juiste toepassing herstelkader. 
  • AFM controleert toepassing herstelkader.
  • Afronding van onafhankelijk onderzoek bij AFM verwacht in tweede kwartaal 2016.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dinsdag 1 maart een aanpak gepresenteerd, zodat banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit volgt op de constatering van de AFM in december 2015 dat de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten, waardoor het klantbelang onvoldoende centraal was gesteld.

Voorschrijvend herstelkader

Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ ingericht. Dit herstelkader zal voorschrijven hoe banken de derivatencontracten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen.

Onafhankelijke deskundigen, aangewezen door de minister van Financiën, zullen dit herstelkader in overleg met de banken uitwerken en met hen overeenkomen. Daarbij zullen zij ook overleggen met vertegenwoordigers van mkb-klanten. Het ministerie van Financiën heeft de heren R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken als onafhankelijke deskundigen aangesteld.

Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder individueel dossier correct wordt toegepast. Daartoe zullen deze externe beoordelaars per bank een plan van aanpak opstellen. De AFM zal controleren of het herstelkader goed wordt toegepast en zal tevens over de voortgang van het traject rapporteren.

ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank hebben aangegeven dat ze instemmen met deze aanpak.

Toetsing contracten opnieuw

De afgelopen maanden heeft de AFM de tekortkomingen in de herbeoordelingen en de mogelijke schade voor klanten nader onderzocht. Er zijn daarbij indringende gesprekken gevoerd met de betrokken banken. Tevens heeft de AFM gesproken met vertegenwoordigers van klanten.

Hoewel een aantal banken naar aanleiding van de gesprekken met de AFM toezeggingen heeft gedaan om ruimhartiger te compenseren, oordeelt de toezichthouder dat de beoordeling van de rentederivatencontracten opnieuw moet worden gedaan. Onafhankelijke deskundigen zullen hiertoe een uniform voorschrijvend herstelkader uitwerken. Hieraan zullen alle contracten opnieuw worden getoetst. Met deze nieuwe aanpak beoogt de AFM een gerichte en correcte beoordeling van de contracten en daaruit volgend, indien van toepassing, noodzakelijke herstelacties naar klanten, waaronder een passende compensatie.

Verbeteren herbeoordelingen

Uitgangspunt bij het verbeteren van de beoordeling van de rentederivatencontracten is dat de banken het klantbelang centraal stellen. Om klanten recht te doen, schrijft het herstelkader in specifieke situaties voor welke acties nodig zijn om opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen. Dit moet leiden tot een efficiënte afhandeling en minimale ruimte voor interpretatie door de banken bij de beoordeling van de contracten.

Onafhankelijke deskundigen zullen het herstelkader in detail uitwerken en met de banken overeenkomen. Externe beoordelaars zullen zorgen voor een juiste toepassing van het herstelkader. Zij stellen daartoe een plan van aanpak per bank op en zullen bij de uitvoering daarvan zorgen dat dit op ieder dossier correct wordt toegepast. De externe beoordelaars zullen rapporteren aan de AFM.

De AFM verwacht dat de banken de herbeoordelingen en daaruit voortvloeiende herstelacties medio 2017 zullen hebben uitgevoerd. De banken is verzocht klanten helder te informeren over de herstelacties en het proces.

Onafhankelijk onderzoek bij de AFM

Naar aanleiding van de bij de AFM geconstateerde tekortkomingen bij de eigen toetsing van de eerdere herbeoordelingen door banken, is op verzoek van de raad van toezicht van de AFM het externe bureau Alvarez & Marsal aangesteld om een onafhankelijk onderzoek bij de AFM uit te voeren. Dit onderzoek is in januari van start gegaan. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 wordt afgerond.

Voor meer informatie over het herstelkader zie ook de brief van de AFM aan de minister van Financiën en de infographic Herstelkader rentederivaten.

Informatie voor de pers

Op dinsdag 1 maart om 9.00 uur vindt een media call plaats die ook geaudiocast wordt. De media call is live te volgen en zal na afloop ook beschikbaar zijn om na te luisteren. Media ontvangen de inbelgegevens separaat. Voor vragen kunnen journalisten contact opnemen met Ward Snijders, woordvoerder (06 1585 6043) of Roland Kroes, manager communicatie (06 2565 5604).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel