Terug

Boete feitelijk leidinggever bij het aanbieden van flitskredieten door Inpetto

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

Update 25 april 2018: lees hier de laatste stand van zaken rond de juridische procedure.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 december 2014 een bestuurlijke boete van €200.000 opgelegd aan de heer E.J. Meter (de heer Meter), omdat Inpetto Services B.V. (Inpetto) in de periode van oktober 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft). De heer Meter heeft feitelijk leiding gegeven aan deze overtreding.

Inpetto bood via haar websites www.heeleen.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Inpetto adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

De heer Meter was op de hoogte van de verboden gedragingen van Inpetto, het viel binnen zijn bevoegdheid, het lag in zijn macht deze verboden gedragingen te beëindigen en hij was daartoe ook redelijkerwijs gehouden. Maatregelen om de overtreding te doen stoppen heeft hij achterwege gelaten. Daarom heeft de AFM de heer Meter beboet voor het feitelijk leiding geven aan de overtreding door Inpetto. Inpetto heeft haar activiteiten met betrekking tot het aanbieden van flitskrediet inmiddels gestaakt.

Garantstelling

Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Inpetto namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Comfort Guarantee Limited (CG), een door Inpetto aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten voor de garantiestelling van CG waren afhankelijk van de hoofdsom. Bij een hoofdsom van €50,- en een termijn van 15 dagen rekende CG €10,- aan kosten en bij een hoofdsom van €600,- en een termijn van 30 dagen rekende CG €150,- aan kosten. Absoluut gezien is €10,- voor 15 dagen €243,33 op jaarbasis (relatief 486,67%). Absoluut gezien is €150,- voor 30 dagen €1.825,- (relatief 304,17%).

CG betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Inpetto. De garantie van CG maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Inpetto.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Inpetto is niet uitgezonderd van deze vergunningplicht.

Ernstige overtreding

Het gaat om een ernstige overtreding. Inpetto heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Vergunning

Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15%.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van de heer Meter heeft de AFM in deze zaak niet kunnen vaststellen, omdat de heer Meter – ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe – geen financiële draagkrachtgegevens heeft overgelegd. De AFM heeft de draagkracht van de heer Meter vastgesteld op €200.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit en de beslissing op bezwaar kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel