Terug

Boete Imtech voor niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2015 een bestuurlijke boete van €1.000.000,- opgelegd aan Royal Imtech N.V.

           
Stand van zaken juridische procedure

Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
02-12-2015 12-01-2016 *

* Op 16 februari 2016 hebben de curatoren van Royal Imtech N.V. het bezwaar van 12 januari 2016 tegen de aan Royal Imtech N.V. opgelegde boete ingetrokken, waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

Op 20 juli 2012 heeft Imtech nagelaten koersgevoelige informatie openbaar te maken over een contract dat was getekend voor de (verdere) realisatie van het avonturenpark Adventure World Warsaw (AWW). Hierdoor heeft Imtech niet voldaan aan haar verplichting tot het openbaar maken van koersgevoelige informatie (artikel 5:25i, tweede lid, Wft). 

Faillissement

Imtech is op 13 augustus 2015 failliet verklaard. De AFM legt de boete op, omdat de begane overtreding dateert uit een periode waarin Imtech nog actief was. De AFM vindt een boete ook na faillissement gerechtvaardigd. Het faillissement laat onverlet dat de AFM optreedt tegen een dergelijke overtreding, waarbij het maatschappelijk vertrouwen in een beursgenoteerde onderneming als Imtech ernstig is geschaad.

Koersgevoelige informatie kan bij publicatie invloed hebben op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Een uitgevende instelling is verplicht deze informatie zo snel mogelijk (onverwijld) openbaar te maken, zodat alle beleggers op de hoogte zijn en op basis van dezelfde informatie beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Het is daarom van belang dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie. Transparante informatievoorziening is van groot belang voor een efficiënte prijsvorming van financiële instrumenten.

Imtech wist op 20 juli 2012 al dat AWW meerdere malen niet aan haar contractueel vastgelegde betalingsverplichtingen had voldaan. Ook had AWW nog niet al het beoogde land kunnen aankopen en ondervond het avonturenpark problemen om haar financiering rond te krijgen.

Op 20 juli 2012 heeft Imtech wel een persbericht gepubliceerd over het contract met AWW, maar heeft zij selectief slechts een deel van de koersgevoelige informatie openbaar gemaakt, onder meer over de waarde van het contract en de rol van Imtech bij het project. Imtech heeft echter nagelaten de overige koersgevoelige informatie over het contract onverwijld openbaar te maken.

Imtech heeft volgens de AFM niet aangetoond dat zij een rechtmatig belang had tot uitstel van openbaarmaking van deze informatie. Daarnaast had Imtech moeten inzien dat van uitstel misleiding te duchten was. 

Boetehoogte

De AFM vindt een boete van €1.000.000,- voor deze overtreding passend. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de omvang van Imtech vóór faillissement. Omdat de boete in deze situatie niet meer kan worden geïnd, meent de AFM dat het niet meer relevant is of Imtech het bedrag daadwerkelijk kan betalen. De AFM heeft daarnaast rekening gehouden met het feit dat met publicatie van het persbericht op 20 juli 2012 de verplichting tot onverwijlde publicatie van koersgevoelige informatie (artikel 5:25i, tweede lid, Wft) en het verbod op marktmanipulatie zijn overtreden (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft). Voor beide overtredingen is een boete opgelegd aan Imtech. Verder vindt de AFM het relevant dat Imtech schikkingen heeft getroffen met gedupeerde beleggers.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel