Terug

Boete voor de heer Van der Bruggen voor feitelijk leidinggeven aan niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie door Imtech

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2015 een bestuurlijke boete van €500.000,- opgelegd aan de heer Van der Bruggen. Hij was als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk voor niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie door Royal Imtech N.V.

Op 20 juli 2012 heeft Imtech nagelaten koersgevoelige informatie openbaar te maken over een contract dat was getekend voor de (verdere) realisatie van het avonturenpark Adventure World Warsaw (AWW). Hierdoor heeft Imtech niet voldaan aan haar verplichting tot het openbaar maken van koersgevoelige informatie (artikel 5:25i, tweede lid, Wft).

Koersgevoelige informatie kan bij publicatie invloed hebben op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Een uitgevende instelling is verplicht deze informatie zo snel mogelijk (onverwijld) openbaar te maken, zodat alle beleggers op de hoogte zijn en op basis van dezelfde informatie beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Het is daarom van belang dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie. Transparante informatievoorziening is van groot belang voor een efficiënte prijsvorming van financiële instrumenten.
 
Imtech wist op 20 juli 2012 al dat AWW meerdere malen niet aan haar contractueel vastgelegde betalingsverplichtingen had voldaan. Ook had AWW nog niet al het beoogde land kunnen aankopen en ondervond het avonturenpark problemen om haar financiering rond te krijgen.
 
Op 20 juli 2012 heeft Imtech wel een persbericht gepubliceerd over het contract met AWW, maar heeft zij selectief slechts een deel van de koersgevoelige informatie openbaar gemaakt, onder meer over de waarde van het contract en de rol van Imtech bij het project. Imtech heeft echter nagelaten de overige koersgevoelige informatie over het contract onverwijld openbaar te maken.
 
Imtech heeft volgens de AFM niet aangetoond dat zij een rechtmatig belang had tot uitstel van openbaarmaking van deze informatie. Daarnaast had Imtech moeten inzien dat van uitstel misleiding te duchten was.

Feitelijk leidinggeven door de heer Van der Bruggen

De heer Van der Bruggen was volledig op de hoogte van alle feiten en omstandigheden en de publicatie van het persbericht op 20 juli 2012. Hij was van 1 mei 1999 tot 3 april 2013 als chief executive officer één van de twee bestuurders bij Imtech. Hij was bevoegd en gehouden om in te grijpen. Dit heeft hij echter nagelaten. De AFM merkt de heer Van der Bruggen daarom aan als feitelijk leidinggevende aan de overtreding door Imtech.

Boetehoogte

De AFM vindt een boete van €500.000,- voor deze overtreding passend. Bij de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de financiële positie van de heer Van der Bruggen. De AFM heeft daarnaast rekening gehouden met het feit dat met publicatie van het persbericht op 20 juli 2012 de verplichting tot onverwijlde publicatie van koersgevoelige informatie (artikel 5:25i, tweede lid, Wft) en het verbod op marktmanipulatie zijn overtreden (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft). Voor beide overtredingen is een boete opgelegd aan de heer Van der Bruggen. Verder vindt de AFM het relevant dat de heer Van der Bruggen ten behoeve van schikkingen met beleggers zijn variabele beloning over 2010 en 2011 ter waarde van €1.500.000,- heeft ingeleverd. Bij de vaststelling van de boetehoogte heeft de AFM daarom ook rekening gehouden met het bedrag dat de heer Van der Bruggen heeft ingeleverd.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel