Terug

Boete Prinsegracht Monumenten voor illegaal aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsfonds

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 oktober 2014 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd aan Prinsegracht Monumenten B.V. (Prinsegracht). Prinsegracht was de beheerder van het beleggingsfonds Capex CV (Capex) en beschikte niet over een vergunning van de AFM.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-10-2014    2-12-2014  29-06-2015 (1)  27-07-2015 03-03-2016 (2) 20-04-2016 01-08-2017 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft de boete in hoger beroep gematigd tot €25.000.

Prinsegracht had een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten hebben omdat Capex in de periode van 1 september 2011 tot 24 januari 2012 rechten van deelneming in Capex heeft aangeboden. Beleggers konden voor een bedrag van €10.000,- per stuk de deelnemingsrechten in Capex kopen.

Capex zou van het ingelegde geld percelen bouwgrond in Argentinië aanschaffen. Deze zouden na drie jaar weer worden verkocht. De opbrengst daarvan was bestemd voor de beleggers. Capex beloofde een verwacht rendement van 9,9% per jaar. Op het aanbod van Capex zijn 19 Nederlandse consumenten ingegaan die in totaal een vermogen van ongeveer €400.000,- hebben ingebracht.

Nadat Capex was gestopt met het aanbieden van nieuwe participaties, is Capex tot 18 januari 2013 blijven voortbestaan. Ook gedurende deze periode moest haar beheerder Prinsegracht een vergunning van de AFM hebben. Prinsegracht is sinds 18 januari 2013 niet meer actief als beheerder van Capex.

Het is belangrijk dat beheerders van beleggingsfondsen beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de beheerder voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een beheerder met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd

Hoogte van de boete

Voor de overtreding van Prinsegracht geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen en de financiële draagkracht van de overtreder. In dit geval is het basisbedrag verlaagd gelet op de omvang van Prinsegracht. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €100.000. 

Update 19 januari 2018: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de boete in hoger beroep gematigd naar €25.000. Door de uitspraak van het CBb kan er geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat deze definitief is.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel