Terug

Een toekomstperspectief voor beschikbare-premiepensioenregelingen

Artikel Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het Netspar-artikel “Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten” beschrijven pensioenspecialisten hoe deze pensioenregelingen er in de toekomst uit kunnen zien. Bert-Jan Bosboom, senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een van de auteurs. De AFM vindt het belangrijk dat verzekeraars toekomstbestendige pensioenregelingen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers en die passen in een duurzaam pensioenstelsel.

De AFM vindt het belangrijk om na te denken hoe toekomstige pensioenregelingen er uit zouden kunnen zien. Ook op het gebied van premie-overeenkomsten, omdat meer werkgevers voor dit type overeenkomst kiezen. Deze toekomstvisie moet gebruik maken van inzichten uit de financiële crisis, en van kennis over hoe deelnemers omgaan met informatie en (pensioen)keuzes. Doel is de ontwikkeling van toekomstbestendige pensioenproducten die aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers.

Flexibiliteit in uitkeringsfase

Het artikel pleit voor een ruimer aanbod van pensioenproducten door verzekeraars. In de huidige premieovereenkomsten in de tweede pijler is een nominaal gegarandeerde levenslange uitkering verplicht, eventueel met een vooraf bepaald constant opslag(-indexatie)percentage. Door flexibeler annuïteitsvormen in de uitkeringsfase wordt een deelnemer minder afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioneren. Het renterisico kan dan beter over de uitkeringsfase gespreid worden.

De AFM vindt het belangrijk dat er wordt nagedacht over de vraag hoe toekomstige pensioenregelingen er uit zouden kunnen zien. In 2013 heeft de AFM geconstateerd dat informatie over beschikbare-premieregelingen beter kan. Ook deed de AFM aanbevelingen: Beschikbare- premieregelingen - wat kan beter? Indien beschikbare-premiepensioenregelingen goed zijn vormgegeven, dan kunnen het eenvoudige, transparante en kostenefficiënte producten zijn.

Keuzes

De pensioenexperts beschrijven ook mogelijkheden voor meer keuzeruimte voor de pensioendeelnemer. Risicodragende annuïteiten in de uitkeringsfase bieden de mogelijkheid om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te nemen met mogelijkheden voor indexatie.

De voorstellen leggen meer risico’s en keuzes bij de deelnemer neer. In de afweging of en hoe keuzevrijheid aan de deelnemer geboden moet worden, vraagt de AFM aandacht voor gedragseconomische inzichten. Hieruit blijkt onder meer dat veel consumenten een korte-termijnperspectief hebben en moeite hebben met het maken van financiële keuzes. Bij de introductie van meer keuzevrijheid is heldere informatieverstrekking en een goede keuze-architectuur dan ook van groot belang om het keuzeproces in goede banen te leiden.

Eerder AFM-onderzoek bij expirerende lijfrentes, pensioenproducten die consumenten zelf afsluiten, leert dat daar verbeteringen nodig zijn bij de dienstverlening. Verzekerden kennen vaak niet hun mogelijkheden en keuzeopties wanneer een lijfrente vrijvalt.

Het Netspar-artikel vormt een interessante bijdrage aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel, die net door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart. Vanuit haar inhoudelijke expertise zal ook de AFM een bijdrage leveren aan deze brede discussie.

Wetenschappelijk artikel

Het wetenschappelijke artikel is op 19 mei gepubliceerd. Netspar is het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, dat gelieerd is aan Tilburg University.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel