Terug

ESMA publiceert consultatiedocumenten over het nieuwe marktmisbruikregime

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) is volop bezig met het voorbereidende werk voor een nieuwe marktmisbruikverordening (MAR) die in juli 2016 in werking treedt. In de gepubliceerde consultatiedocumenten legt ESMA de implementatiemaatregelen die zij moet ontwikkelen onder het nieuwe marktmisbruikregime voor aan de markt.

De nieuwe marktmisbruikregels zijn geïntroduceerd om in te spelen op nieuwe handelsplatformen en technologieën, die naast het bieden van nieuwe kansen voor de markt ook kunnen resulteren in nieuwe mogelijkheden voor marktmisbruik.

In de consultatiedocumenten worden, op basis van de op 12 juni 2014 in de Offical Journal gepubliceerde MAR, voorstellen gedaan voor zogenaamde Regulated Technical Standards/ Implementing Technical Standards en wordt technisch advies gegeven aan de Europese Commissie voor door hen te ontwikkelen zogenaamde Delegated Acts.

ESMA heeft de markt eerder over deze onderwerpen geconsulteerd in een Discussion Paper. Op basis van de reacties heeft ESMA nu een volgende stap gezet in verder uitgewerkte voorstellen. Marktpartijen en andere belanghebbenden worden expliciet uitgenodigd om hun visies op de verschillende onderwerpen te geven, zodat ESMA die kan meenemen bij de vormgeving van het nieuwe marktmisbruik regime. Hiervoor wordt in de consultatiedocumenten een groot aantal concrete vragen gesteld.

Oproep aan Nederlandse stakeholders

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept Nederlandse stakeholders op van deze mogelijkheid gebruik te maken en haar visie te geven op de onderwerpen die in de consultatiedocumenten door ESMA worden behandeld, namelijk:

  1. de voorwaarden die gelden voor buyback programma’s en stabilisatiemaatregelen om onder (een van) de uitzonderingen op het verbod van gebruik van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie te vallen

  2. beheersingsmaatregelen en procedures die vereist zijn voor het polsen van marktpartijen (zowel vanuit het perspectief van de gepolste als de polsende marktpartij)

  3. indicatoren en signalen van marktmanipulatie

  4. criteria voor het vaststellen van een geaccepteerde marktpraktijk (AMP)

  5. beheersingsmaatregelen, systemen en procedures die noodzakelijk zijn voor het melden van verdachte transacties en/of orders; de inhoud en de vorm van de rapportage (STR)

  6. issues gerelateerd aan de publicatie van koersgevoelige informatie en voorwaarden voor uitstel, zijnde de wijze van publicatie en de relevante bevoegde autoriteit

  7. de vormgeving van de insiderlist

  8. issues gerelateerd aan de melding van transacties in financiële instrumenten van de onderneming door managers tijdens de gesloten periode, zijnde specificatie van de type transacties die gemeld moeten worden en nadere specificatie van omstandigheden waaronder handelen tijdens een gesloten periode kan worden toegestaan

  9. beheersingsmaatregelen voor een eerlijke presentatie van belangenconflicten, en openheid in belangenconflicten bij opstellers en verspreiders van beleggingsaanbevelingen

  10. procedures voor de rapportage van overtredingen (klokkenluidersregeling).

De AFM heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de consultatiedocumenten en blijft in het verdere proces een actieve bijdrage leveren. Een geharmoniseerde set aan marktmisbruikregels in de Europese Unie (EU) acht de AFM van groot belang voor een integere kapitaalmarkt. Dit draagt ook bij aan grotere juridische zekerheid en zorgt voor een afname van de regelgevende complexiteit voor marktpartijen die grensoverschrijdende diensten in de EU verlenen.

Mede op basis van de uitkomst van de marktconsultatie zal ESMA de technische standaarden finaliseren en het technische advies opstellen voor de Europese Commissie.

De consultatietermijn staat open tot 15 oktober 2014.

Meer informatie

De consultatiedocumenten zijn te downloaden via onderstaande links.

U kunt bij het Ondernemersloket van de AFM terecht met vragen. Het Ondernemersloket is gratis te bereiken op 0800 - 6800 680 op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel