Terug

Boete voor de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor niet tijdig verstrekken beëindigingsinformatie

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 juli 2014 een bestuurlijke boete van €4.687 opgelegd aan de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF). Deze boete is opgelegd omdat SNPF in de periode van 1 januari 2010 tot begin maart 2013 niet tijdig beëindigingsinformatie heeft verstrekt aan gewezen deelnemers.

De AFM heeft vastgesteld dat SNPF in de periode van 1 januari 2010 tot begin maart 2013 aan 426 deelnemers bij de beëindiging van hun deelneming niet tijdig de wettelijk voorgeschreven informatie heeft verstrekt. 


Hiermee heeft SNPF artikel 59, eerste lid, juncto artikel 50, eerste lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) overtreden. SNPF heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Pensioenuitvoerders moeten gewezen deelnemers tijdig beëindigingsinformatie verstrekken. Daarmee kan deze een geïnformeerde en weloverwogen beslissing nemen over onder meer de vraag of hij zijn pensioenwaarde wil overdragen; en vervolgens tijdig een offerte bij de ontvangende pensioenuitvoerder op kan vragen voor een verzoek tot waardeoverdracht. 

Overdracht opgebouwde waarde

De overdragende pensioenuitvoerder heeft de plicht de opgebouwde waarde over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder als de deelnemer binnen zes maanden na verwerving van pensioenaanspraken in de door de ontvangende pensioenuitvoerder uitgevoerde pensioenregeling een offerte bij de ontvangende pensioenuitvoerder opvraagt en daarna het verzoek tot waardeoverdracht doet aan de ontvangende pensioenuitvoerder. Een groep deelnemers zal direct aansluitend aan het oude dienstverband een nieuwe dienstbetrekking aangaan en daar pensioen opbouwen. 

Voor deze deelnemers is het heel belangrijk om de beëindigingsinformatie binnen zes maanden na beëindiging van hun deelnemerschap te ontvangen, zodat zij een geïnformeerde en weloverwogen beslissing kunnen nemen. De AFM vindt daarom dat beëindigingsinformatie in ieder geval niet tijdig door de pensioenuitvoerder is verstuurd als deze niet vóór de afloop van een termijn van zes maanden na beëindiging van de deelneming aan de deelnemer verstuurd is.

Hoogte van de boete 

Het basisbedrag voor een boete voor de geconstateerde overtreding is € 500.000. De AFM heeft dit bedrag gematigd vanwege een verminderde verwijtbaarheid van SNPF (SNPF heeft zich proactief opgesteld), de omvang van het fonds en om de schade van derden die de boeteoplegging tot gevolg heeft te beperken omdat een boete opgelegd aan een pensioenuitvoerder in haar geheel ten laste komt van de inleg van de pensioendeelnemers. 

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel