Terug

Boete voor de heer Kooij voor feitelijk leidinggeven aan overtreding Ontwikkeling Vastgoed Nederland

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van €120.000 opgelegd aan de heer S.R. Kooij. Hij heeft van 1 juni 2010 tot 23 november 2010 feitelijk leidinggegeven aan het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten door Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. (OVN). Deze onderneming heeft percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering door een bestemmingswijziging.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12-07-2013 16-07-2013 20-03-2014 (1) 24-07-2014 (2) 02-09-2015 (3)

(1) De AFM heeft de boete op grond van de draagkracht gematigd tot €120.000 en het bezwaar voor het overige ongegrond verklaard.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft de boete herroepen voor zover het ziet op de hoogte, maar heeft de boete voor het overige in stand gelaten. De boete is op grond van de draagkracht van de heer Kooij gematigd naar €75.000.

Overtreding OVN

Door te speculeren op een waardevermeerdering van deze percelen grond, stelde OVN een rendement in het vooruitzicht. Het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan de belegger. In dat geval is sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft).

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Feitelijk leidinggeven door de heer Kooij

De heer Kooij fungeerde als verkoopleider van OVN en was hiermee rechtstreeks bij de overtreding betrokken. Zo hield hij zich onder meer bezig met de aan- en verkoop van grond, de verkooptechnieken en de interne begeleiding daarvan.

De AFM heeft vastgesteld dat de heer Kooij op de hoogte was van het aanbieden door OVN, dat hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was het aanbieden te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het feitelijk leidinggeven aan een overtreding. Ook personen die niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als functionaris van de onderneming, zoals de heer Kooij, kunnen feitelijk leidinggeven aan een dergelijke overtreding.

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen van de overtreder. Voorts kan de AFM de boete matigen, als de financiële draagkracht van de overtreder daartoe aanleiding geeft. De AFM ziet aanleiding om het basisbedrag te verhogen op grond van verhoogde verwijtbaarheid. Op basis van het eigen vermogen van de heer Kooij heeft de AFM de boete vastgesteld op €125.000. De boete is bij de beslissing op bezwaar van de heer Kooij op basis van draagkracht verder gematigd van €125.000 naar €120.000.

Het besluit van de AFM is door belanghebbende ter toetsing aan de rechter voorgelegd. De rechter heeft het besluit van de AFM in stand gelaten. De belanghebbende kan tegen de uitspraak van de rechter hoger beroep instellen.

Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF formaat te downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800- 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel