Go to content
De boete/lod is onherroepelijk
Maatregel 28/01/14

AFM legt boete op aan Ferratum voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2013 een bestuurlijke boete van €300.000 opgelegd aan Ferratum Netherlands B.V. De boete is opgelegd, omdat Ferratum van 25 mei 2011 tot en met 11 december 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
02-07-2015 (1) 11-08-2015 (2) 07-12-2016 (3)

1 De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
2 Ferratum heeft hoger beroep ingesteld.
3 Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

Consumenten konden via de websites www.ferratum.nl en www.saldodipje.nl van Ferratum snel geld lenen tegen hoge kosten. Ferratum adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

Garantie en aanmaningskosten

Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Ferratum namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Guarantee, een aan Ferratum gelieerde partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €100 voor 15 dagen €19 en omgerekend is dat € 462,33 op jaarbasis (relatief gezien 462,33%). Verder werden er hoge aanmaningskosten in rekening gebracht, wanneer iemand zijn krediet niet tijdig terugbetaalde.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. De AFM is van mening dat Ferratum niet is uitgezonderd van deze vergunningplicht.

Ernstige overtreding

Het gaat om een ernstige overtreding. Met het aanbieden van de kortlopende kredieten heeft Ferratum forse bedragen verdiend. Ferratum heeft doelbewust geprobeerd om de wet- en regelgeving ter bescherming van de consument te omzeilen, waardoor ze de consument hoge kosten in rekening kon blijven brengen.

Daar komt nog bij dat Ferratum heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Vergunning

Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van Ferratum is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €300.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Meer informatie

Uitspraak CBb

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.