Terug

Informatie over beperkingen kapitaal- en handelsverkeer Rusland

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handjes

De Europese Unie (EU) heeft per 1 augustus 2014 beperkingen opgelegd voor het kapitaal- en handelsverkeer met Rusland (verordening 833/2014). Daarnaast heeft de EU elf (rechts)personen toegevoegd aan de ‘freezelist’ (verordening 284/2014).

Deze sancties zijn van belang voor financiële ondernemingen die op basis van de Sanctiewet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan, namelijk beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De AFM heeft deze ondernemingen per brief over de sancties geïnformeerd.

Verordening 833/2014 heeft betrekking op kapitaalmarkttransacties gerelateerd aan een aantal door de EU aangemerkte financiële ondernemingen. Ze gelden ook voor (financiële dienstverlening ten behoeve van) koop en export van dual-use-goederen of -technologie, van technologie voor de olie-industrie en van goederen of technologie zoals vermeld op de Gemeenschappelijke Lijst van Militaire Goederen.

Met uitvoeringsverordening 284/2014 zijn op 30 juli 2014 acht natuurlijke personen en drie entiteiten toegevoegd aan de ‘EU freezelist’. Dat betekent dat de activa van deze personen en entiteiten moeten worden bevroren. 

Meldplicht

Het is van belang dat u de verordening grondig bestudeert en nagaat of deze nieuwe sancties gevolgen hebben voor uw financiële onderneming. Als dat het geval is, zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat uw onderneming in strijd handelt met de sancties.

De Sanctiewet schrijft verder voor dat uw financiële onderneming onverwijld bij de AFM melding maakt als de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts-)persoon of entiteit, op wie de sancties van toepassing zijn. Als sprake is van een (voorgenomen) transactie, dan dient ook melding te worden gedaan bij de FIU-Nederland.

Toezicht

De AFM en de Nederlandsche Bank (DNB) houden in de financiële sector toezicht op de naleving van de sancties. Zij kijken naar de effectiviteit van procedures en maatregelen van financiële ondernemingen die zijn gericht op de naleving van de sancties. 

Bij overtreding kunnen zij een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete aan een onderneming opleggen. Ook kunnen ze strafrechtelijk aangifte doen. Ontvangen meldingen worden door DNB en de AFM beoordeeld en zo nodig nader onderzocht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel