Terug

Vastgoedsector pakt handschoen op: gedragscode en centraal register in de maak

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB), de vastgoedsector en accountants hebben vrijdag 24 mei 2013 opnieuw gesproken over transparantie en reële waarderingen van vastgoedbeleggingen.

Tijdens dit rondetafelgesprek stond de voortgang centraal om te komen tot reële taxaties van onder andere kantoren en winkelpanden. Meer professionaliteit, transparantie en eenduidigheid in taxaties dragen daaraan bij. Ook werd er gesproken over de ontwikkeling van één gedragscode en een centraal register voor de sector.

’Het is bemoedigend te zien dat de sector noodzakelijke stappen heeft gezet om te komen tot meer reële taxaties. In de eerste plaats willen taxateurs eind 2013 een eenduidige gedragscode hebben, gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants. Deze aanbevelingen worden naar verwachting komende maand definitief. Taxateurs hebben daarnaast een soort centraal coördinatiecentrum opgezet. Ook eigenaren zijn gekomen tot een vorm van centraal overleg. Dit vormen allemaal noodzakelijke stappen die bijdragen aan het vertrouwen in taxaties en in reële waardering van vastgoed.”, concludeerde bestuurslid Gerben Everts van de AFM na afloop van de bijeenkomst.

Er blijkt ook draagvlak te zijn voor het opzetten van een centraal register. Professor Aart Hordijk, die een verkennend onderzoek heeft gedaan naar de registers, in een reactie: “Een aantal vastgoedeigenaren heeft al initiatieven genomen om tot grotere transparantie te komen. Verder zijn makelaars en taxateurs bereid om hun externe rapportages over de stand van de vastgoedmarkt te uniformeren voor wat betreft de indeling naar gebied en sector. Het meest verrassend was wel het grote aantal initiatieven om vastgoeddatabanken op te zetten, zowel privaat als bij de overheid. Coördinatie daarvan en uniformering van definities zouden het delen van informatie vergemakkelijken en de transparantie vergroten.” De partijen rond de tafel zijn het eens geworden dat één en ander op korte termijn nader vorm gegeven moet gaan worden. Aan AFM en DNB is gevraagd om dit proces nauwlettend te blijven monitoren. “AFM en DNB treden in dit proces op als katalysator”, aldus Gerben Everts: “Wij brengen partijen bij elkaar en stimuleren dat zij binnen afzienbare termijn tot een oplossing komen.”

Het gesprek was georganiseerd door AFM en DNB. Vorig jaar vonden de eerste twee rondetafelgesprekken plaats. De toezichthouders besteden in hun toezicht veel aandacht aan de vastgoedsector, waaronder de realistische waardering van vastgoed. Ze zijn van mening dat niet altijd vertrouwd kan worden op taxatierapporten. De vastgoedmarkt zal transparanter moeten worden en er zijn voldoende mogelijkheden de taxaties van het vastgoed over een bredere linie verder te professionaliseren.

Op de bijeenkomsten zijn, naast de toezichthouders en accountants, diverse partijen uit de vastgoedsector vertegenwoordigd, waaronder belangenorganisaties, taxateurs en projectontwikkelaars.

De AFM en DNB blijven in gesprek met de vastgoedsector over onder meer de nadere invulling van de aanbevelingen en de totstandkoming van een centraal register.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel