Terug

AFM legt boete op aan Inhout Sales & More B.V.

Maatregel

Update 22 augustus 2013: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Beleggers konden via Inhout voor een bedrag van € 10.000,- per stuk een deelnemingsrecht in een beleggingsinstelling kopen. De beleggingsinstelling zou van het ingelegde geld onroerende zaken in Argentinië kopen. Deze zouden na drie jaar weer worden verkocht. De opbrengst daarvan was bestemd voor de beleggers. De beleggingsinstelling beloofde een verwacht rendement van 9,9% per jaar.

Inhout benaderde beleggers met een voorstel en stuurde de inschrijfformulieren van geïnteresseerden door naar de beleggingsinstelling. Van de ingelegde gelden droeg de beleggingsinstelling 28% af aan Inhout. Dit betekent dat van de oorspronkelijke inleg van € 10.000,- er effectief maar € 7.200,- overbleef om daadwerkelijk te beleggen. Inhout had voor deze activiteiten geen vergunning van de AFM.

Het ontvangen en doorgeven van orders voor deelnemingsrechten voor de beleggers aan de beleggingsinstelling merkt de wet aan als het verlenen van een beleggingsdienst door een beleggingsonderneming. Daarvoor is een vergunning van de AFM verplicht.

Het is belangrijk dat beleggingsondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een beleggingsonderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een beleggingsonderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het verlenen van beleggingsdiensten zonder dat de AFM daarvoor een vergunning heeft verleend, wordt als een zware overtreding aangemerkt. Daarvoor geldt een boetebedrag van € 2.000.000 als basis. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst, duur en de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven.

Daarnaast moet de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. De AFM heeft aan de hand van bij Inhout ingewonnen financiële informatie en informatie uit de Kamer van Koophandel vastgesteld dat de draagkracht van Inhout in hoge mate tekortschiet. Op basis van deze zeer beperkte draagkracht heeft de AFM de boete vastgesteld op € 500,-.

Een nadere toelichting op het vastgelegde boetebedrag is te vinden in het volledig besluit. Op haar website legt de AFM bovendien uitgebreid uit hoe ze de hoogte van een boete bepaalt.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel