Terug

AFM voorzitter tijdens EAIG-vergadering over het verhogen van de kwaliteit van accountantscontroles

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Een AFM-delegatie was op 18 en 19 juni 2013 aanwezig bij de negende plenaire vergadering van het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties, de European Audit Inspection Group (EAIG), in Estland. Janine van Diggelen, hoofd Toezicht Accountantsorganisaties, zat de vergadering namens de AFM voor.

De EAIG wordt gevormd door toezichthouders op accountantsorganisaties uit de landen van de Europese Unie (EU), de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EU/EER-leden van de EAIG kunnen op grond van de achtste EU-richtlijn onderling vertrouwelijke toezichtinformatie uitwisselen, en doen dit ook. Hiermee wordt het toezicht op de grootste netwerken van accountantsorganisaties in Europa versterkt.

De EAIG staat onder roulerend voorzitterschap van een stuurgroep. Hierin hebben, naast de AFM, ook de toezichthouders op accountantsorganisaties uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland zitting. Meer dan 50 deelnemers uit meer dan 25 Europese landen en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie waren bij de vergadering aanwezig. Op de agenda stonden een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om meer uniformiteit in het toezicht op accountantsorganisaties in Europa te bereiken.

Tijdens de vergadering is overeenstemming bereikt over de wijze van samenwerken en het delen van informatie tussen de leden van de EAIG. De leden moeten de afspraken in hun eigen land nog wel ratificeren. Ook is overeenstemming bereikt over het in gebruik nemen van een pan-Europese database waarin bevindingen en handhavingsmaatregelen uit het accountantstoezicht zullen worden vastgelegd en onderling gedeeld.

Actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep

De EAIG-leden hebben besloten om de voorzitters van de internationale regelgevende instanties, de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) uit te nodigen voor haar volgende vergadering om bevindingen uit het toezicht met betrekking tot standaarden die verbetering behoeven te bespreken.

Daarnaast hebben de leden hun ervaringen gedeeld over de samenwerking met de Amerikaanse toezichthouder, de PCAOB. Deze samenwerking bestaat onder andere uit het delen van informatie en het gezamenlijk uitvoeren van toezichtonderzoeken. Verder zijn de uitkomsten besproken van twee Europese studies naar ‘off-shoring’ van accountantswerkzaamheden naar (veelal) lagelonenlanden en de toepassing van het begrip ‘materialiteit’ in de controle door de grote accountantsnetwerken.

Database

De samenwerking binnen de EAIG geeft de leden een beter inzicht in de risico’s en problemen in de accountantssector en bij de grootste accountantsnetwerken in het bijzonder. Daartoe is een database ontwikkeld waarin de Europese toezichthouders hun bevindingen uit het toezicht per accountantsnetwerk vastleggen. Vanuit de EAIG kunnen de toezichthouders een individuele dialoog aangaan met elk van de grootste accountantsnetwerken over het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles. Daarnaast kan de database als basis dienen om de benodigde verbeteringen in de standaarden voor accountantscontroles bij de IAASB en IESBA onder de aandacht te brengen. Verwacht wordt dat de database in de tweede helft van 2013 operationeel is en dat bevindingen vanaf die periode kunnen worden geanalyseerd.

Volgende meeting

De volgende vergadering van de EAIG zal in november 2013 in Parijs plaatsvinden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel