Terug

ESMA bepaalt standaarden voor derivaten en centrale tegenpartijen

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese toezichthouder ESMA heeft op 27 september 2012 technische standaarden op haar website gepubliceerd die een aantal bepalingen uit de European Market Infrastructures Regulation (EMIR) verder uitwerken. De nieuwe regels voor derivaten en afwikkeling gelden vanaf 1 januari 2013.

De standaarden gaan in op het soort gegevens dat gebruikers van derivaten moet aanleveren om te voldoen aan de rapportageplicht, wat een centrale tegenpartij en transactieregister moeten doen om een registratie te krijgen, en wanneer partijen uitgezonderd kunnen worden van de eisen die EMIR stelt aan OTC-derivaten. Daarnaast heeft de Europese bankentoezichthouder EBA de standaarden voor kapitaalseisen aan centrale tegenpartijen (CCPs) gepubliceerd. De standaarden voor onderpand bij bilaterale afwikkeling zitten niet in het voorstel, maar volgen later. De Europese Commissie moet de sets van standaarden goedkeuren voor ze van kracht worden. Dit gebeurt uiterlijk eind van het jaar.

Gebruikers van gestandaardiseerde derivatencontracten die buiten de beurs om verhandeld worden, moeten deze onder EMIR verplicht centraal laten afwikkelen door een centrale tegenpartij. Dit wordt gezien als een veiligere manier van afwikkeling dan afwikkeling tussen de betrokken partijen zelf. Voor een CCP geldt een vergunningplicht. Ook aan het onderpand en de overdraagbaarheid van posities worden strenge eisen gesteld. Deze strenge eisen aan centrale afwikkeling zijn bedoeld om het wederzijdse tegenpartijrisico te beheersen. ESMA heeft de eisen aan CCPs inclusief vergunningaanvraaggegevens verder ingevuld met de woensdag gepubliceerde standaarden.

Niet-financiële instellingen die OTC-derivaten gebruiken om het risico te beperken dat uit hun kernactiviteiten voortvloeit (commerciële hedging, bijvoorbeeld toegepast om wisselkoersschommelingen of renterisico’s af te dekken), zijn van de centrale afwikkelvereiste vrijgesteld. Ook niet alle OTC-derivaten zullen in de nadere regelgeving worden aangewezen voor verplichte centrale afwikkeling. Meer complexe OTC-derivaten kunnen ook onder EMIR meestal niet door een CCP worden afgewikkeld. Er komen voor de zogeheten bilaterale afwikkeling extra eisen om wederzijds tegenpartijrisico te beheersen. De eisen aan bilaterale afwikkeling, uitzonderingen voor bepaalde transacties en risicobeheersingmaatregelen zijn door ESMA verder geconcretiseerd in de standaarden.

Daarnaast moeten alle partijen die een derivatencontract sluiten hun transacties rapporteren aan een transactieregister (Trade Repository). Dit geldt zowel voor OTC-derivaten als op een gereglementeerde markt verhandelde derivaten. Het transactieregister waarin alle derivatentransacties worden opgenomen moet over een vergunning beschikken van de Europese toezichthouder ESMA. ESMA heeft nu onder meer bepaald welke gegevens een tegenpartij aan het transactieregister moet aanleveren en aan welke eisen een vergunningaanvraag van een transactieregister moet voldoen.

Het persbericht van ESMA en de technische standaarden kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel