Terug

AFM legt boete op aan Generali levensverzekering maatschappij N.V. (Generali) voor onvoldoende informatieverstrekking in beëindigingsbrieven

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 december 2011 aan Generali een bestuurlijke boete opgelegd van €200.000. Deze boete is opgelegd omdat Generali, in 2009 en 2010, beëindigingsbrieven heeft verstrekt waarin wettelijk voorgeschreven informatie ontbrak.

Hiermee heeft Generali artikel 39, eerste lid, van de Pensioenwet overtreden. Deze wet verplicht pensioenuitvoerders om bij beëindiging van deelname aan een pensioencontract de uittredende deelnemer een opgave te verstrekken van de opgebouwde pensioenaanspraken en informatie over onder andere waardeoverdracht, toeslagverlening, de consequenties van arbeidsongeschiktheid en het vervallen van de dekking tegen het risico op overlijden. 

De AFM heeft een groot pensioencontract van Generali onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat Generali in 2009 en 2010 bij de beëindiging van deelname uitsluitend een mutatieoverzicht verstuurde aan de uittredende deelnemer. Dit mutatieoverzicht bevatte alleen een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken. Verstrekking van informatie met betrekking tot de overige onderdelen (waardeoverdracht, toeslagverlening, dekking overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid) is van belang bij beëindiging van deelname, om de deelnemer in de gelegenheid te stellen weloverwogen keuzes te maken voor zijn financiële situatie.

Generali heeft, naar aanleiding van de bevindingen van de AFM, overigens alsnog aan de betrokken deelnemers van het onderzochte pensioencontract de wettelijk verplichte informatie verstrekt. Ook heeft zij aangeboden om mogelijk opgelopen schade, voor zover komt vast te staan dat Generali hiervoor aansprakelijk is, aan de betreffende deelnemers te vergoeden. 

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 39 van de Pensioenwet is €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Generali.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel