Terug

AFM legt een boete op aan Cormat Finance B.V. voor niet passend advies bij hypothecair krediet en verzekeringen

Maatregel

boete

Update 16 april 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 februari 2012 een bestuurlijke boete van €500 opgelegd aan Cormat Finance B.V. (Cormat Finance), destijds handelend onder de naam Huis & Hypotheek Bergen op Zoom, voor niet passend advies bij het aangaan van hypothecair krediet en verzekeringen.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM selecteerde in totaal tien dossiers, waarvan zij vijf dossiers uit de periode 14 augustus 2009 tot en met 23 oktober 2009 nader heeft onderzocht. De onderzochte dossiers zijn onder meer geselecteerd omdat sprake was van het oversluiten van de hypothecaire geldlening en/of overschrijding van de GHF-norm.

Cormat Finance heeft in de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, doelstelling, risicobereidheid, kennis en ervaring van consumenten. Nu Cormat Finance onvoldoende informatie heeft ingewonnen van cliënten heeft zij haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Naar het oordeel van de AFM heeft Cormat Finance hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft.

Daarnaast heeft Cormat Finance in de onderzochte dossiers in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft. In twee dossiers is sprake van een overschrijding van de GHF-norm zonder een goede onderbouwing van deze afwijking. Van de inkomensnormen mag alleen worden afgeweken als daar goede financiële redenen voor zijn en deze moeten ook worden vastgelegd in het adviesdossier.

Ook heeft Cormat Finance in deze dossiers gebruik gemaakt van een inkomensverklaring waarop zij een hoger inkomen heeft vermeld dan de klant in werkelijkheid had. Zo heeft Cormat Finance bepaalde inkomsten, zoals het fictief rendement uit een woning, een belastingvoordeel en een niet onderbouwde jaarlijkse schenking, ten onrechte gerekend als (toets)inkomen. Hierdoor kregen klanten een hypotheek die niet past bij hun financiële positie en worden zij geconfronteerd met te hoge lasten in verhouding tot hun inkomen.

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft bedraagt €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Cormat Finance.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel