Terug

De AFM legt boete op aan BRSG Advisors SA voor overtreding van het verbod op marktmanipulatie

Maatregel

boete

UPDATE 5 november 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. In de bezwaarfase is de boete gematigd tot een bedrag van € 100.000,-.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 januari 2012 een bestuurlijke boete van €240.000,- opgelegd aan BRSG Advisors SA (BRSG). BRSG is een arbitrageur en is statutair gevestigd in Genève, Zwitserland. Naar het oordeel van de AFM heeft BRSG in december 2009 in vijf veilingen waarin kon worden gehandeld in claims die recht gaven op nieuw uit te geven aandelen ING Groep N.V. (ING) het verbod op marktmanipulatie uit artikel 5:58, eerste lid, onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft), overtreden.

In december 2009 deed ING een zogeheten claimemissie. Dit hield in dat bestaande aandeelhouders per aandeel één recht (claim) kregen om in een specifieke ruilverhouding nieuwe aandelen ING te verwerven. De inschrijvingperiode liep van 30 november tot 15 december 2009. In deze periode waren de claims verhandelbaar op NYSE Euronext en was arbitrage tussen het aandeel ING en de claims mogelijk.

In een onderzoek naar de handel in de claims en de aandelen ING gedurende deze periode heeft de AFM geconstateerd dat BRSG op tenminste vier dagen, tijdens een openings- of sluitingsveiling, gelijktijdig kooporders in claims en verkooporders in aandelen ING heeft uitgevoerd. BRSG deed dit in een dusdanige verhouding dat de gekochte claims na omruiling tot aandelen ING in aantal overeenkwamen met het aantal verkochte aandelen ING. BRSG arbitreerde in deze veilingen dus tussen het aandeel ING en de claims.

Daarnaast heeft BRSG voorafgaand aan het uitvoeren van deze arbitragetransacties omvangrijke bestens kooporders in de claims ingelegd die zij vervolgens binnen vijf seconden voor de openings- of sluitingsveiling annuleerde. Dit had tot gevolg dat de theoretische openingsprijs (de prijs die tot stand zou komen als de veiling op dat moment uitgevoerd zou worden) van de claim daalde en op dat moment gunstigere arbitragemogelijkheden tussen de claims en de aandelen tot stand kwamen. In de veilingen die volgden is met het uitvoeren van haar arbitragetransacties een positief resultaat behaald.

De bestens kooporders van BRSG die enkele seconden voorafgaand aan de veilingen werden geannuleerd gaven een misleidend beeld van de vraag naar de claims op dat moment. BRSG heeft naar de mening van de AFM niet voldoende aangetoond dat zij voor het inleggen en annuleren van deze orders gerechtvaardigde beweegredenen had, zoals bedoeld in artikel 5:58, eerste lid, onder a Wft. Ook heeft BRSG niet aangetoond dat haar gedrag in overeenstemming is met de gebruikelijke handelspraktijk op NYSE Euronext. Gelet op de omvang van de orders en de timing van de annulering daarvan was naar het oordeel van de AFM misleiding te duchten met betrekking tot de vraag naar of de koers van de claims. Het handelsgedrag van BRSG is daarom aan te merken als marktmanipulatie. Dergelijke overtredingen van het verbod op marktmanipulatie zijn schadelijk voor het vertrouwen dat marktpartijen stellen in de financiële markt.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht en omvang van BRSG.

De AFM merkt op dat op 1 augustus 2009 de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (de nieuwe boetewetgeving) in werking is getreden. In de nieuwe boetewetgeving heeft de Nederlandse wetgever de boetebedragen op overtreding van onder meer artikel 5:58, eerste lid, onderdeel a, Wft aanmerkelijk verhoogd. Omdat de overtreding door BRSG heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewetgeving van toepassing.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel