Terug

AFM onderschrijft aanbevelingen pensioencommunicatie SZW, maar ziet enkele aandachtspunten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 26 juni 2012 aanbevelingen over pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer gestuurd. De AFM onderschrijft de aanbevelingen, maar vraagt extra aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen.

De AFM is verheugd om te zien dat in de aanbevelingen het belang en de behoeften van de pensioendeelnemer centraal staan. Het is belangrijk dat pensioendeelnemers meer inzicht krijgen in de hoogte en toereikendheid van het eigen pensioen, zodat zij weten of het nodig is om aanvullende maatregelen te treffen. Zeker in een veranderende (pensioen)wereld, waarbij veronderstelde zekerheden minder zeker blijken dan gedacht, is goede communicatie essentieel.

De vernieuwing van de communicatiebepalingen in de Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb), waarvoor de aanbevelingen een basis vormen, kan een grote bijdrage leveren aan het inzicht dat de deelnemer heeft in zijn pensioensituatie. De AFM verwacht dat de komst van het pensioendashboard en de pensioenbijsluiter er voor zullen zorgen dat een deelnemer beter weet wat hij kan verwachten wat betreft de hoogte van zijn pensioen. Ook een prominentere rol voor de communicatie over de risico’s die gepaard gaan met de pensioenregeling vindt de AFM van groot belang, zoals zij eerder al aangaf in haar rapport Pensioenrisicoanalyse.

In het visiedocument van 11 mei 2011 heeft de AFM het voorstel gedaan om pensioen in netto bedragen te tonen, meer mogelijkheden te creëren met betrekking tot digitale pensioeninformatie en informatieverstrekking aan de hand van levensgebeurtenissen. Wij zijn verheugd om te zien dat de aanbevelingen onze voorstellen op dit gebied onderschrijven.

De AFM vraagt extra aandacht voor de volgende onderwerpen, die in het rapport van het ministerie van SZW slechts gedeeltelijk naar voren komen:

Een verplichte kwaliteitsindicatie voor pensioenregelingen

Deelnemers moeten weten wat de kwaliteit van hun pensioenregeling is, zodat zij rekening kunnen houden met een eventueel tegenvallende pensioenaanspraak en indien nodig tijdig actie kunnen ondernemen. Er is veel verschil in de kwaliteit van pensioenregelingen, met sterk variërende pensioenuitkomsten voor de deelnemer tot gevolg (zie het AFM-rapport Pensioenrisicoanalyse). De informatie die de pensioenuitvoerder nu verstrekt stelt de deelnemer onvoldoende in staat om zich een beeld te vormen van de kwaliteit van de pensioenregeling. De informatie is te complex, te uitgebreid, niet vergelijkbaar en te versnipperd. De deelnemer kan de beschikbare informatie niet zelfstandig duiden. Het ontbreekt de deelnemer aan begrijpelijke en beknopte informatie die op eenvoudige wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de pensioenregeling. Daarom pleit de AFM voor een verplichte en vergelijkbare kwaliteitsindicatie voor (onderdelen van) alle pensioenregelingen.

Normen ‘juist’ en ‘niet misleidend’ in wetgeving

De deelnemer moet zijn financiële planning kunnen baseren op de informatie die hij ontvangt van zijn pensioenuitvoerder. De deelnemer moet er daarom van uit kunnen gaan dat de informatie die hij ontvangt juist en niet misleidend is. De AFM heeft echter geconstateerd dat de informatie niet altijd juist is (zie bijvoorbeeld het AFM onderzoek ‘Rapport juistheid UPO’ uit 2010). Ook DNB constateerde onlangs in haar Quinto-P onderzoek (2012), en eerder in haar Quinto-V onderzoek (2011) dat de juistheid van pensioenadministraties niet volledig op orde is. De AFM is daarom voorstander van toevoeging van de normen ‘juist’ en ‘niet misleidend’ in de pensioenwetgeving. Daarnaast pleit de AFM ervoor dat alle informatie die een deelnemer van zijn pensioenuitvoerder ontvangt begrijpelijk, juist en tijdig moet zijn, en niet alleen de wettelijk verplichte informatie.

Pensioenuitvoerders mogen deelnemers helpen bij keuzes

Pensioenuitvoerders moeten meer mogelijkheden krijgen om deelnemers meer inzicht te geven in hun pensioensituatie (als onderdeel van hun financiële planning) en in de keuzes die de pensioenregeling biedt. Veel pensioenuitvoerders willen dit graag doen, maar zijn terughoudend omdat ze bang zijn dat zij dan adviseren en onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen. Een duidelijke uitleg over wat wel of niet is toegestaan kan daarover de nodige helderheid verschaffen. De Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders van de AFM, en het bijbehorende rapport getiteld ‘Een volgende stap naar meer pensioeninzicht’, bevatten daarvoor een aantal handvatten. Toch wensen veel pensioenuitvoerders meer rechtszekerheid. Daarom pleit de AFM ervoor om de mogelijkheden die pensioenuitvoerders op dit gebied hebben wettelijk vast te leggen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel