Terug

AFM legt boetes op aan Consumenten Advies Centrum BV voor misleidende handelspraktijken en niet-passend advies

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 23 mei 2012 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Consumenten Advies Centrum B.V. (CAC). De boetes zijn opgelegd voor (1) misleidende handelspraktijken en voor (2) het geven van niet-passend advies over consumptief krediet en betalingsbeschermers.

1. AFM legt boete op aan Consumenten Advies Centrum BV voor misleidende handelspraktijken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 mei 2012 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan Consumenten Advies Centrum BV (CAC) voor het verrichten van misleidende handelspraktijken. Dit is een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming. CAC heeft in de periode van 25 februari 2010 tot 4 maart 2010 in vijf van de zes onderzochte dossiers pas tijdens een huisbezoek aan consumenten de kosten van verzekeringsadvies en het huisbezoek kenbaar gemaakt. Dit terwijl deze kosten ook verschuldigd waren indien geen verzekering werd afgesloten.

In alle zes onderzochte dossiers hebben de cliënten een consumptief krediet via CAC afgesloten. Daarnaast heeft CAC aan deze cliënten verzekeringsadviezen gegeven. Per verzekeringsadvies is bij de cliënt € 450 in rekening gebracht en voor het huisbezoek nog eens €900. In twee van de zes onderzochte dossiers heeft CAC een bedrag van €4.950 in rekening gebracht voor negen verzekeringsadviezen en een huisbezoek, terwijl deze cliënten geen enkele verzekering hebben afgenomen.

In totaal heeft CAC in de vijf onderzochte dossiers waarin overtredingen zijn geconstateerd een bedrag van €18.000 in rekening gebracht. In vier van de zes dossiers is vastgesteld dat bij de betreffende cliënten kosten in rekening zijn gebracht voor adviezen over verzekeringen die cliënten al hadden afgesloten.

Een financiële dienstverlener handelt onrechtmatig als hij essentiële informatie laat verstrekt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over de aangeboden dienst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Informatie over de kosten van financiële dienstverlening is aan te merken als essentieel.

De maximale boete voor overtreding van artikel 8.8 Whc bedraagt €450.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid, de financiële situatie van CAC en de overige omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

CAC verkeert sinds 29 juni 2011 in staat van faillissement.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

2. AFM legt boete op aan Consumenten Advies Centrum BV voor niet-passend advies over consumptief krediet en betalingsbeschermers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 mei 2012 een bestuurlijke boete van €31.250,- opgelegd aan Consumenten Advies Centrum B.V. (CAC), voor niet-passend advies over het afsluiten van overeenkomsten inzake consumptief krediet en betalingsbeschermers. CAC is een financiële dienstverlener die bemiddelt in onder meer consumptief krediet en betalingsbeschermers. Een betalingsbeschermer (ook wel: kredietbeschermingsverzekering) verzekert het risico dat de consument betalingsverplichtingen op grond van een kredietovereenkomst niet kan nakomen, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden.

De AFM heeft overtredingen geconstateerd in alle 6 onderzochte klantdossiers van CAC uit de periode van 2 februari 2010 tot 29 april 2010. In alle 6 dossiers adviseerde CAC naast een consumptief krediet ook één of meer betalingsbeschermers. CAC heeft bij het adviseren van consumptief krediet en betalingsbeschermers geen of onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, doelstelling(en), risicobereidheid, kennis en/of ervaring van de consument. De AFM heeft geconstateerd dat op basis van de informatie in de dossiers niet kan worden vastgesteld dat het aangaan van het krediet en/of de betalingsbeschermer in het belang van de consument is geweest. Zo is uit geen van de zes onderzochte dossiers, waarin geadviseerd is over een werkloosheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering gebleken dat informatie is ingewonnen over de vraag of er andere mogelijkheden waren om een inkomensverlies van de cliënt op te vangen. Uit één klantdossier is niet gebleken dat CAC überhaupt informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en de kennis en ervaring van de cliënt. Doordat CAC onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de consument, heeft zij haar advies ook niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Naar het oordeel van de AFM heeft CAC hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en het advies (mede) baseren op deze informatie.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft bedraagt € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van CAC.

CAC verkeert sinds 29 juni 2011 in staat van faillissement.
  
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel