Terug

AFM legt boete op aan B.A.G. BV voor niet-passend advies over kapitaalverzekeringen

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2012 een bestuurlijke boete opgelegd aan B.A.G. B.V. (BAG), voor niet-passend advies over het afsluiten van kapitaalverzekeringen. Ten tijde van de overtreding beschikte BAG over een vergunning voor het bemiddelen en adviseren in onder meer kapitaalverzekeringen (levensverzekeringen). De zeer geringe draagkracht bij BAG heeft ertoe geleid dat de AFM de boete heeft gematigd tot € 500.

De AFM heeft overtredingen geconstateerd in 10 van de 12 onderzochte klantdossiers van BAG uit de periode van 1 juni 2010 tot en met 20 december 2010. BAG heeft bij het adviseren van kapitaalverzekeringen onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstelling(en) en de risicobereidheid, van de consument. De AFM heeft geconstateerd dat op basis van de informatie in deze dossiers niet kan worden vastgesteld dat het aangaan van de kapitaalverzekering in het belang van de consument is geweest.

Zo is uit 10 van de 12 klantdossiers gebleken dat BAG geen informatie heeft ingewonnen over de vraag in hoeverre de cliënt bereid is zijn geld voor lange tijd vast te zetten en of hij de eventuele kosten die verbonden zijn aan een vroegtijdige beëindiging van de kapitaalverzekering wil accepteren. Dit terwijl de kapitaalverzekering telkens voor een periode variërend van 30 tot 44 jaar werd afgesloten. En uit de dossiers blijkt dat er relatief hoge kosten verschuldigd zijn als de verzekering vroegtijdig beëindigd wordt. Doordat BAG onvoldoende informatie over de risicobereidheid heeft ingewonnen bij de consument, heeft zij haar advies ook niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Daarnaast blijkt uit twee dossiers dat de cliënt (mede) een korte termijndoelstelling heeft, terwijl BAG een kapitaalverzekering heeft geadviseerd met een looptijd van 30 respectievelijk 39 jaar, waarbij geldt dat het beëindigen van de verzekering relatief hoge kosten met zich mee brengt. Ook blijkt uit één klantdossier dat de cliënt als doelstelling heeft aangegeven eerder te willen stoppen met werken en een aanvulling te wensen die eerder dan het 67ste levensjaar ingaat. BAG adviseerde echter om een kapitaalverzekering af te sluiten die tot uitkering komt wanneer de cliënt 67 jaar is. Uit deze dossiers is niet gebleken dat BAG haar advies mede gebaseerd heeft op de door de cliënt aangegeven doelstelling.

Naar het oordeel van de AFM heeft BAG hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en het advies (mede) baseren op deze informatie.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing.

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft bedraagt € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van BAG. BAG heeft in 2009 eerder een boete van de AFM opgelegd gekregen vanwege eenzelfde overtreding. Omdat sprake is van recidive, heeft de wetgever bepaald dat het boetebedrag wordt verdubbeld. De zeer geringe draagkracht bij BAG heeft er echter toe geleid dat de AFM de boete heeft gematigd tot € 500.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel