Terug

AFM: jaarverslagen transparanter over beloningen, derde moet nog beter

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen zijn transparanter geworden over op aandelen gebaseerde beloningen, zoals de toekenning van aandelen en opties op aandelen aan de belangrijkste bestuurders en managers. Tegelijkertijd ontbreekt bij 30 procent informatie hierover en wordt bij een kwart van de ondernemingen die deze beloning wel melden het deel dat is gebaseerd op aandelen niet meegenomen in de totale beloning. Dat concludeert de AFM uit een themaonderzoek naar 100 jaarverslagen.

In het themaonderzoek stelt de AFM vast dat ondernemingen in de financiële verslaggeving 2010 ten opzichte van de financiële verslaggeving 2007 de toegekende op aandelen gebaseerde beloningen vaker toelichten, maar dat de transparantie in de financiële verslaggeving op diverse punten kan worden verbeterd. De toelichting dient te worden verbeterd door bij de beloningen van managers op sleutelposities ook het bedrag te vermelden van de op aandelen gebaseerde beloningen en deze ook op te nemen in het totaal van de beloningen van de managers. Ook moet de toelichting op deze beloning worden gebaseerd op de in de winst- en verliesrekening geboekte kosten.

Activiteitenverslag 2011

Het themaonderzoek naar beloningen is onderdeel van het Activiteitenverslag 2011. De AFM publiceert jaarlijks haar activiteitenverslag over het toezicht op financiële verslaggeving. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de AFM op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv). In dit activiteitenverslag wordt ook aandacht besteed aan consequente presentatie van de betalingen inzake pensioenverplichtingen in het kasstroomoverzicht.

De AFM legt gedurende het lopende boekjaar verantwoording af over haar activiteiten. Zowel deze tussentijdse rapporten als het activiteitenverslag zijn bedoeld om ondernemingen en accountants vroegtijdig te ondersteunen bij de juiste toepassing van de verslaggevingstandaarden.

Meer effect met minder formele maatregelen

In 2011 heeft de AFM 88 (2010: 67) onderzoeken gestart naar de jaarlijkse financiële verslaggeving. Dit betreft 47 (volledige) desktopreviews en 41 vervolgonderzoeken naar aanleiding van bevindingen over 2010 (veertien meer dan in 2010). Van de in 2011 gestarte onderzoeken en de overloop uit 2010 zijn 85 onderzoeken afgerond. Uit de follow-up blijkt dat in 85 procent van de jaarrekeningen 2010 de mededelingen uit het voorgaande jaar goed zijn opgevolgd. 

Het percentage afgeronde volledige desktopreviews waarin om een nadere toelichting wordt gevraagd is gedaald van 86 tot 64 procent. De daling komt voornamelijk voor rekening van AEX en AMX fondsen en wordt in het algemeen veroorzaakt door de betere naleving van de verslaggevingsvoorschriften en doordat de AFM vaker informeel in contact treedt met een onderneming om uitleg te geven over de invulling van een bepaalde norm.

Gezien de positieve reacties van de betrokken ondernemingen heeft de AFM in 2011 deze informele werkwijze in haar toezicht voor het eerst ook ingezet bij de volledige desktopreviews. In steeds meer gevallen leidt dit tot het gewenste effect, een verbetering in de kwaliteit van de financiële verslaggeving, door het beter naleven van de verslaggevingsvoorschriften. In enkele gevallen worden er afspraken gemaakt over de financiële verslaggeving over het lopende boekjaar of komende jaar. Ook vinden, soms op verzoek van ondernemingen, informele overleggen plaats over individuele issues.

Goede verslaggeving over staatsobligaties door financiële instellingen in halfjaarberichten

De AFM heeft vastgesteld dat nagenoeg alle Nederlandse financiële instellingen ten aanzien van de (Griekse) staatsobligaties, de verslaggevingsvoorschriften goed hebben toegepast. Dit is niet in alle Europese landen het geval, zoals blijkt uit een public statement dat ESMA op 25 november 2011 heeft gepubliceerd.

Aandachtspunten en bevindingen uit themaonderzoeken zijn al in 2011 gepubliceerd

Op 28 september 2011 maakte de toezichthouder de ‘Aandachtspunten voor de financiële verslaggeving 2011’ openbaar. Op 27 oktober 2011 publiceerde de AFM haar bevindingen uit drie andere thematische onderzoeken die de AFM in 2011 heeft uitgevoerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel