Terug

AFM legt boete op aan Ernst & Young Accountants LLP voor niet naleven zorgplicht

Maatregel

boete

Update 2 oktober 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2011 aan Ernst & Young Accountants LLP een bestuurlijke boete opgelegd van €54.450,-. De AFM heeft in het kader van haar regulier toezicht 2009 tien controledossiers onderzocht. De boete is opgelegd omdat de AFM van mening is dat Ernst & Young in de onderzochte dossiers bij het uitvoeren van wettelijke controles over boekjaren eindigend in 2007 en 2008 er niet – dan wel onvoldoende – voor heeft gezorgd dat haar externe accountants de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en de Verordening gedragscode (VGC) hebben nageleefd. Dit zijn wettelijke regelingen waaraan een externe accountant zich gedurende de hele controle moet houden. Daarmee heeft Ernst & Young artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) overtreden.

Accountantsorganisaties moeten ervoor zorgen dat hun externe accountants voldoen aan genoemde wettelijke regelingen. De accountantsorganisatie heeft niet aan haar zorgplicht voldaan als tijdens de wettelijke controle verschillende overtredingen van deze regelingen hebben plaatsgevonden.

Ernst & Young heeft de AFM een overzicht verstrekt van 2842 door Ernst & Young afgeronde wettelijke controles. De AFM heeft de selectie van controledossiers beperkt tot een aantal sectoren dat in het bijzonder geraakt is of kon zijn door de financiële crisis. Binnen deze sectoren heeft de AFM tien dossiers geselecteerd. De selectie heeft risico gestuurd plaatsgevonden, onder meer op basis van de risicokwalificatie die Ernst & Young voorafgaand aan het onderzoek zelf aan het controledossier heeft gegeven.

Bij de beoordeling van de controledossiers heeft de AFM zich gericht op onderdelen van het controledossier waar door haar bijzondere controlerisico’s werden onderkend. De boete die de AFM oplegt staat alleen in relatie tot de door haar onderzochte onderdelen van de controledossiers. Overigens kunnen op basis van deze beoordeling geen algemene conclusies worden getrokken met betrekking tot de niet gecontroleerde dossiers en niet onderzochte onderdelen.

In zes van deze tien beoordeelde dossiers is de AFM van mening dat de externe accountants ontoereikende controle-informatie hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat onvoldoende controlewerkzaamheden zijn verricht op de werkzaamheden uitgevoerd door een andere accountant uit de Ernst & Young organisatie (2 dossiers) of door de interne accountantsdienst van de controlecliënt (2 dossiers). Andere voorbeelden van ontoereikende controlewerkzaamheden hadden betrekking op bepaalde balansposten (3 dossiers). Daar waar controle-informatie in het controledossier ontbrak en Ernst & Young volgens de AFM niet alsnog heeft kunnen bewijzen dat de betreffende controlewerkzaamheden zijn verricht, leidt dit tot de constatering van de AFM dat deze controlewerkzaamheden niet hebben plaatsgevonden.

In één controledossier, dat een kleinere controlecliënt betreft, heeft de AFM geconstateerd dat het controledossier niet tijdig was afgesloten en dat er na afgifte van de accountantsverklaring nadere controledocumentatie was vervaardigd. Ook is in dat dossier een aantal maanden na afgifte van de accountantsverklaring een document in de controle-informatie aangepast, om die te laten aansluiten op de jaarrekening. Daarbij is echter een datum met parafering geplaatst die vóór de datum van afgifte van de accountantsverklaring lag.

Ernst & Young heeft mede op basis van de bevindingen van de AFM maatregelen getroffen om de tekortkomingen in de toekomst tegen te gaan.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel