Terug

AFM legt een boete op aan AvéWé Holding B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair krediet en verzekeringen/betalingsbeschermers

Maatregel

wettelijke-uitspraak

Update 27 juni 2013: De rechtbank Rotterdam heeft bij uitspraak van 11 april 2013 de boete gematigd tot €25.000. Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 december 2011 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan AvéWé Holding B.V. (AvéWé), voor niet-passend advies bij het aangaan van hypothecair krediet en betalingsbeschermers (zoals werkloosheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisico-verzekeringen) door Huis & Hypotheek Ceintuurbaan, een aangesloten onderneming bij AvéWé.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de cliënt.

De AFM onderzocht in totaal zes dossiers van AvéWé uit de periode van augustus 2009 tot en met december 2009. De AFM heeft geconstateerd dat AvéWé in alle onderzochte dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van consumenten. AvéWé heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Naar het oordeel van de AFM heeft AvéWé hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft.

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) in werking getreden. Omdat de overtredingen hebben plaats-gevonden na 1 augustus 2009, is deze nieuwe wet van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft bedraagt €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van AvéWé. Omdat aan AvéWé in 2009 al een boete is opgelegd wegens schending van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft, door een andere aangesloten onderneming, is er sprake van recidive en is deze boete verdubbeld, conform artikel 1:81, eerste lid, Wft.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel