Terug

Nieuwe ESMA-richtsnoeren voor geautomatiseerde handel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vanaf 1 mei 2012 gelden nieuwe regels voor geautomatiseerde effectenhandel. Naar aanleiding van de recente groei van geautomatiseerde effectenhandel, waaronder high frequency trading (HFT), heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) hierover richtsnoeren opgesteld. Deze stellen nadere eisen aan de interne beheersingsmaatregelen en bedrijfsvoering van marktpartijen die zich bezighouden met geautomatiseerde handel. De AFM zal de richtsnoeren in acht nemen bij het toezicht op de naleving van de relevante Nederlandse wet- en regelgeving. De AFM heeft dit verder uitgewerkt in een beleidsregel. De beleidsregel wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Nederlandse vertaling van de richtsnoeren is te vinden op de website van de AFM.

De ESMA-richtsnoeren specificeren de eisen waaraan de interne beheersing en bedrijfsvoering (‘systems and controls’) van beleggingsondernemingen en handelsplatformen moeten voldoen in de huidige geautomatiseerde handelsomgeving. Zij gaan specifiek in op de volgende onderwerpen:

  • Robuustheid van elektronische handelssystemen door het instellen van adequate procedures voor het ontwikkelen, testen, gebruiken en doorlopend monitoren van de technische systemen en handelsalgoritmes.
  • Borgen van het eerlijk en ordelijk verloop van de handel, door het nemen van maatregelen om onjuiste orderinvoer te voorkomen en om incorrecte of verstorende orders te kunnen tegenhouden. 
  • Voorkomen van marktmisbruik (in het bijzonder marktmanipulatie) door het instellen van adequate filters en monitoringsmechanismen.

De ESMA-richtsnoeren lopen vooruit op de toekomstige herziening van het regelgevend kader voor de Europese financiële markten, de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Gezien de urgentie van het onderwerp vinden de leden van ESMA (waaronder de AFM) het belangrijk om nu al meer duidelijkheid te geven over de eisen waaraan marktpartijen moeten voldoen in de huidige geautomatiseerde handelsomgeving.

De richtsnoeren die de AFM nu opvolgt zijn op 22 december 2011 door ESMA gepubliceerd en zijn de eerste die ESMA uitbrengt sinds haar oprichting in januari 2011. Zij gelden voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen. Daarnaast zullen zij consequenties hebben voor marktpartijen die lid zijn van een handelsplatform, maar geen vergunning hebben als beleggingsonderneming, en voor marktpartijen die geautomatiseerde handelssystemen ontwikkelen voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen.

De AFM is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze ESMA-richtsnoeren. In haar rapport over HFT (november 2010) heeft de AFM gepleit voor het stellen van stevige eisen aan de interne beheersing en bedrijfsvoering van marktpartijen door de gehele handelsketen heen, zodat deze toegerust zijn op de risico’s die geautomatiseerde handel met zich meebrengt. De nieuwe ESMA-richtsnoeren geven praktische invulling aan deze oproep en leveren naar de mening van de AFM een nuttige en realistische bijdrage aan het robuuster maken van de markt.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van ESMA via onderstaande link.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel