Terug

AFM legt boete op aan DVHHB voor niet-passend advies bij hypothecair krediet en betalingsbeschermers

Maatregel

Update 26 oktober 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 augustus 2011 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan DVHHB B.V. (DVHHB), destijds handelend onder de naam Huis & Hypotheek Beverwijk, voor niet-passend advies bij het aangaan van overeenkomsten inzake hypothecair krediet en betalingsbeschermers.

DVHHB is een financiële dienstverlener die bemiddelt in onder meer hypothecaire kredieten en betalingsbeschermers. Een betalingsbeschermer (ook wel: kredietbeschermingsverzekering) verzekert het risico dat de consument betalingsverplichtingen op grond van een kredietovereenkomst niet kan nakomen, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

De AFM heeft overtredingen geconstateerd in 5 van de 6 onderzochte klantdossiers van DVHHB uit de periode van 27 april 2009 tot en met 6 juli 2009. In 4 van de 6 dossiers adviseerde DVHHB naast een hypothecair krediet ook één of meer betalingsbeschermers. DVHHB heeft bij het adviseren van hypothecair krediet en betalingsbeschermers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, doelstelling(en), risicobereidheid, kennis en/of ervaring van de consument.

De AFM heeft geconstateerd dat op basis van de informatie in de dossiers niet kan worden vastgesteld dat het aangaan van het krediet en/of de betalingsbeschermer in het belang van de consument is geweest. Doordat DVHHB onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de consument, heeft zij haar advies ook niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft de AFM geconstateerd dat DVHHB haar advies niet in alle gevallen heeft gebaseerd op de wél bij haar cliënten ingewonnen informatie.

Naar het oordeel van de AFM heeft DVHHB hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en het advies (mede) baseren op deze informatie.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding is aangevangen voor 1 augustus 2009 is de oude boetewet en het Besluit boetes Wft van toepassing.

DVHHB beschikt niet meer over een vergunning van de AFM sinds 5 juli 2010.
  
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast op de pagina in PDF formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel