Terug

AFM legt een boete op aan De Financiële Dienstverleners B.V. voor niet-passend advies bij beleggingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 maart 2011 een bestuurlijke boete van € 50.000,- opgelegd aan De Financiële Dienstverleners B.V. (DFD), voor niet-passend advies bij het aangaan van beleggingsverzekeringen (levensverzekeringen).

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM onderzocht in totaal twaalf dossiers van DFD uit de periode 1 augustus 2009 tot en met 17 maart 2010. DFD heeft in alle onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, en kennis en ervaring van consumenten. DFD heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft DFD in twee dossiers geen rekening gehouden met de gegevens die zij wel had ingewonnen. Naar het oordeel van de AFM heeft DFD hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b Wft.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van DFD.

De AFM merkt op dat op 1 augustus 2009 de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (de nieuwe boetewetgeving) in werking is getreden. In de nieuwe boetewetgeving heeft de Nederlandse wetgever de boetebedragen op overtreding van onder meer artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft aanmerkelijk verhoogd. Omdat de overtredingen van DFD hebben plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewetgeving van toepassing. Uit de hogere boetes die de AFM oplegt op basis van de nieuwe boetewetgeving, kan niet worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen die onder de oude boetewetgeving zijn gesanctioneerd met lagere boetes.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF formaat downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut). De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

 

Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel