Terug

Aanbieders beleggingen tot €100.000 onder toezicht; aanpassing regeling van 26 oktober 2011

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 4 november 2011 heeft de AFM een persbericht gepubliceerd over de verhoging van de vrijstellingsgrens van €50.000 naar €100.000 per 1 januari 2012. Gebleken is dat de daarin omschreven overgangsregeling een te beperkte reikwijdte had. De overgangsregeling wordt daarom aangepast. Vandaag wordt deze nieuwe regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen van €50.000 naar €100.000. Als aanbieders van deze beleggingen tussen €50.000 en €100.000 na 31 december 2011 nog steeds dergelijke beleggingen aanbieden, moeten zij daarvoor een vergunning hebben. In de huidige situatie is dat nog niet het geval en zijn deze aanbieders vrijgesteld.

Voor aanbieders die bestaande overeenkomsten met betrekking tot beleggingsobjecten beheren of uitvoeren en beheerders van beleggingsinstellingen geldt een overgangsregeling.

Beleggingsobjecten

Nieuwe aanbiedingen van minder dan €100.000 komen vanaf 1 januari 2012 onder toezicht. Voor het sluiten van nieuwe overeenkomsten met betrekking tot beleggingsobjecten onder € 100.000 is geen overgangsregeling van toepassing. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2012 een vergunningplicht.

Voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten hebben aangeboden tussen €50.000 en €100.000 en die de overeenkomsten die daarbij horen nog steeds beheren/uitvoeren, kent de overgangsregeling een vrijstelling van de vergunningplicht. Deze geldt alleen voor zover het beheren/uitvoeren betreft.

Onder de overgangsregeling moeten de betreffende aanbieders uiterlijk 31 januari 2012 aan de AFM melden dat zij een vergunning willen aanvragen. Daarbij moeten zij tegelijkertijd de door de AFM bepaalde gegevens verstrekken. Dit is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling. Welke gegevens moeten worden verstrekt is opgenomen in een regeling* die ook op korte termijn wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De partijen die zich voor 1 februari 2012 melden, worden ingeschreven in het register van de AFM. Uiterlijk 31 augustus 2012 moeten aanbieders/beheerders van beleggingsobjecten tussen de €50.000 en €100.000 vervolgens de vergunning daadwerkelijk aanvragen via het Digitaal loket van de AFM. Als de instelling voldoet aan de eisen voor het overgangsregime, kan zij haar activiteiten voortzetten. De vrijstelling eindigt op 31 december 2012, dan wel op het tijdstip waarop de beslissing op de vergunningaanvraag is bekend gemaakt aan de aanvrager, als dit op een latere datum gebeurt.

Partijen die onder de overgangsregeling vallen moeten per 1 september 2012 al wel voldoen aan de gedragsregels die gelden voor partijen die een vergunning hebben. Zo moeten zij onder meer een integere bedrijfsvoering hebben.

Als de AFM de vergunningaanvraag afwijst, moet er worden afgewikkeld. Eventueel kan de betreffende aanbieder van beleggingsobjecten zijn activiteiten voortzetten als hij alsnog aan één van de reguliere vrijstellingen van de Vrijstellingsregeling Wft voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door de aangeboden beleggingsobjecten samen te voegen tot een eenheid van minimaal €100.000. Als de aanbieder niet aan de Vrijstellingsregeling Wft kan voldoen moet hij stoppen met de vergunningplichtige activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het overdragen van de overeenkomsten aan een aanbieder met een vergunning.

Aanbieders die gebruik willen maken van de overgangsregeling maar zich niet voor 1 februari 2012 hebben gemeld bij de AFM overtreden de wet. De AFM kan maatregelen nemen tegen dergelijke partijen.

Beleggingsinstellingen

Nieuwe aanbiedingen van minder dan €100.000 komen vanaf 1 januari 2012 onder toezicht. Voor aanbiedingen van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen van minder dan €100.000 die vanaf 1 januari 2012 worden gedaan is een vergunning vereist vanaf januari 2012. Hiervoor geldt geen overgangsregeling.

De overgangsregeling voor in het verleden aangeboden deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen houdt in dat deze partijen, als zij na 1 januari 2012 niet meer aanbieden dan wel aanbieden onder gebruikmaking van de nieuwe € 100 000 vrijstelling, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, in ieder geval tot inwerkingtreding van de Europese richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM richtlijn) in 2013.

Als u vragen heeft over de overgangsregeling, dan kunt u contact opnemen met de AFM via overgangsregeling50K@afm.nl


* Nadere regeling ter uitvoering van Artikel III van de Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.
 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel