Terug

AFM start pilot versnelde boeteprocedure bemiddelingsverbod

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start met een pilot versnelde boeteprocedure voor overtredingen van het bemiddelingsverbod. Op grond van artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden zonder vergunning te bemiddelen in financiële producten, anders dan financiële instrumenten.

Wat houdt de versnelde boeteprocedure in?

In de versnelde boeteprocedure wordt een boetetraject sneller doorlopen in het belang van alle partijen. Een overtreder van artikel 2:80, eerste lid Wft kan hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Het bestuur van de AFM besluit of een overtreder voor deze procedure in aanmerking komt.

In de versnelde boeteprocedure betwist de overtreder de feiten en de juridische beoordeling van de feiten niet en werkt hij vrijwillig mee aan een versnelde afhandeling van de boeteprocedure. De overtreder krijgt een korting op de hoogte van de op te leggen boete en de AFM meldt bij de publicatie van de boete dat de overtreder heeft deelgenomen aan de pilot versnelde boeteprocedure. Als de overtreder alsnog bezwaar maakt tegen het boetebesluit en daarbij de vastgestelde feiten en/of de juridische beoordeling van de feiten betwist, voldoet de overtreder niet meer aan de voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure en kan de korting op de opgelegde boete komen te vervallen.

Voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure

 • Er is geen sprake van recidive; het opnieuw begaan van een overtreding, terwijl de overtreder al eerder door de AFM is aangesproken op eenzelfde overtreding.

 • Er is geen sprake van een (redelijk) vermoeden van commune delicten, bijvoorbeeld valsheid in geschrift, oplichting of verduistering.

 • Er is geen sprake van publieke verontwaardiging.

 • Er is geen sprake van substantiële en concrete benadeling van consumenten/cliënten. Een voorbeeld van benadeling is misbruik van ingewonnen persoonsgegevens.

 • Er is geen sprake van willens en wetens overtreden van het bemiddelingsverbod.

 • De overtreding is gestopt.

 • Er zijn geen andere toezichtantecedenten.

 • De illegaal verkregen provisie/vergoeding bedraagt in de periode van overtreding in totaal niet meer dan € 50.000.

 • De overtreder heeft goed meegewerkt aan het onderzoek van de AFM.

 • De overtreder betwist de feiten en de juridische beoordeling van de feiten uit het onderzoek niet.

 • De overtreder geeft geen zienswijze op het boetevoornemen en wil geen inzage in het boetedossier.

 • De overtreder voldoet aan alle voorwaarden van de versnelde boeteprocedure binnen de looptijd van de pilot versnelde boeteprocedure.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel