Terug

De AFM trekt vijf beleidsregels in

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM evalueert met enige regelmaat of haar beleidsregels nog steeds actueel en toepasbaar zijn. Nieuwe marktontwikkelingen of nieuwe regelgeving kunnen oude beleidsregels overbodig maken of slecht toepasbaar. Ook streeft de AFM er naar om via vermindering van regels de administratieve lasten van financiële ondernemingen te verminderen. Naar aanleiding van de meest recente evaluatie zijn de volgende vijf beleidsregels per 14 december 2011 ingetrokken:

Beleidsregel Internet

De beleidsregel Internet behandelt een aantal onderwerpen met betrekking tot beleggingsdiensten die worden aangeboden via internet. Deze onderwerpen worden inmiddels bestreken door andere regelingen, te weten de regels bij of krachtens de Wft, de Beleidsregel 06-14 actief zijn in Nederland en privacy regels. De beleidsregel Internet wordt daarom ingetrokken.

Beleidsregel Churning

In deze beleidsregel gaf de AFM duiding over de wijze waarop zij churning berekent als bedoeld in artikel 6:12 Nrgfo. Artikel 6:12 Nrgfo is op 1 november 2007 met de invoering van de MiFiD in de Wft komen te vervallen. Het verbod op churning is sindsdien opgenomen in het algemener geformuleerde artikel 84 BGfo. Om die reden sluit de beleidsregel churning niet meer aan bij de op dit moment geldende norm. De AFM heeft ervoor gekozen om de beleidsregel in te trekken in plaats van aan te passen op artikel 84 BGfo. In de toezichtpraktijk is gebleken dat churning op verschillende manieren kan plaatsvinden. Om effectief te kunnen handhaven moet de AFM voldoende ruimte hebben om de verschillende vormen van churning aan te pakken. De AFM zal daarbij per geval aan de hand van de feiten moeten aantonen en onderbouwen dat sprake is van churning. Het casuïstische karakter van churning leent zich daarom minder voor een beleidsregel. Om die reden trekt de AFM haar beleid in.

Beleidsregel twee hoofdige leiding beleggingsonderneming

Deze beleidsregel regelt een uitzondering op de eis van een tweehoofdige leiding voor plaatselijke ondernemingen die bestaan uit maximaal zes personen. Met de komst van de Wft is er geen noodzaak meer om dat in een beleidsregel te regelen aangezien de wet (art. 4:83, lid 2 Wft) nu aangeeft dat er op aanvraag een ontheffing kan worden verleend. Het resterende deel van de beleidsregel - de regel dat dagelijks beleidsbepalers geen nevenactiviteiten mogen verrichten die de goede uitoefening van hun taak in de weg staan - wordt inmiddels bestreken door de beleidsregel Deskundigheid.

Beleidsregel teakhout

De beleidsregel teakhout beoogt criteria te geven om te bepalen of sprake is van een collectieve dan wel een individuele belegging. In de praktijk is echter gebleken dat deze criteria niet voldoen. De AFM heeft daarom besloten de beleidsregel in te trekken.

Beleidsregel kopieerkosten vergoeding

Deze beleidsregel bepaalt welke kosten in rekening worden gebracht wanneer AFM op verzoek kopieën verstrekt. Dit onderwerp hoeft niet in een beleidsregel opgenomen te worden. Het gaat immers niet om de toepassing van een bevoegdheid, afweging van belangen of de interpretatie van een begrip. Bij verzoeken zal de AFM indien nodig rechtstreeks communiceren over eventuele kosten.

Lees hier het besluit 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel