Terug

Themaonderzoeken Toezicht financiële verslaggeving AFM in 2012

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in haar toezicht op financiële verslaggeving in 2012 themaonderzoek doen naar vier specifieke onderwerpen: vastgoed, waardering van en transparantie over staatsobligaties, bijzondere waardeverminderingen vaste activa en de toelichting op minderheidsbelangen. De keuze voor deze onderwerpen is mede ingeven door de schuldencrisis en de gepubliceerde tussentijdse financiële verslaggeving 2011 van ondernemingen.

De AFM publiceert deze onderwerpen voor de themaonderzoeken met opzet vroeg, zodat beursgenoteerde ondernemingen deze kunnen betrekken bij het opstellen van hun financiële verslaggeving over het kalenderjaar 2011.

De AFM publiceert jaarlijks rond de jaarwisseling een activiteitenverslag met de belangrijkste bevindingen uit de door haar uitgevoerde reguliere onderzoeken en themaonderzoeken. Vooruitlopend op de bevindingen uit het reguliere toezicht op financiële verslaggeving 2010 publiceert de AFM eind september de belangrijkste aandachtspunten die uit het reguliere toezicht naar voren zijn gekomen. De bevindingen uit de themaonderzoeken 2011 worden vervolgens eind oktober naar buiten gebracht.

Toelichting bij themaonderzoeken 2012:

 1. Vastgoedbeleggingen
  De waardering van vastgoedbeleggingen blijft actueel, mede als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen. Voor de AFM is dit aanleiding om de waardering van en toelichtingen op vastgoedbeleggingen door vastgoedbeleggers en financiële instellingen als themaonderzoek 2012 aan te merken. De AFM zal bijzondere aandacht geven aan de methoden en belangrijke veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het bepalen van de reële waarde van vastgoedbeleggingen. De AFM let daarbij vooral op de impact van zogenoemde huurvrije perioden en leegstand en de gehanteerde disconteringsvoeten.

 2. Waardering van en transparantie over staatsobligaties en andere beleggingen met landenrisico’s
  Ook dit is een zeer actueel onderwerp gezien de huidige problematiek bij de zogenaamde GIIPS-landen. In het themaonderzoek besteedt de AFM aandacht aan de waardering van deze beleggingen en wil zij nagaan in hoeverre financiële instellingen transparant zijn over hun risico’s en exposures met betrekking tot staatsobligaties en andere beleggingen met landenrisico’s. 

 3. Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa en de toelichting daarop
  Uit de tussentijdse financiële verslaggeving tot nu toe blijkt dat een fors aantal ondernemingen in 2011 bijzondere waardeverminderingen verantwoordt op materiële en immateriële vaste activa. Bij dit themaonderzoek wil de AFM zich vooral richten op wijzigingen in de gehanteerde veronderstellingen, de oorzaken van de wijzigingen en de transparantie daarover.

 4. Toelichtingen op minderheidsbelangen
  Als onderdeel van het consolidatieproject van de International Accounting Standards Board (IASB) heeft een herziening van de toelichtingseisen ten aanzien van belangen van derden (non-controlling interests) plaatsgevonden. Deze toelichtingen zijn bedoeld om de gebruiker van de jaarrekening in staat te stellen een beter begrip te krijgen van de effecten van deze belangen van derden op de financiële positie, financiële resultaten en kasstromen. De toelichtingseisen binnen IFRS 12 zijn uitgebreider dan de eisen zoals opgenomen in de huidige IAS 27. Uit de jaarrekening kan meestal niet worden afgeleid op welke posten de minderheidsbelangen betrekking hebben. Van beleggers weten wij dat zij geïnteresseerd zijn in het antwoord op deze vraag, zodat zij zelfstandig een eigen oordeel kunnen vellen over het effect van minderheidsbelangen op de diverse ratio’s.  Door middel van dit themaonderzoek wil de AFM een nulmeting uitvoeren om na te gaan hoe de belangen van derden op dit moment worden toegelicht.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel