Terug

AFM legt boete op aan Lifetime Hypotheken BV voor nalaten controle betrouwbaarheid klantmedewerkers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 juli 2011 een bestuurlijke boete van € 1.000,- opgelegd aan Lifetime Hypotheken BV (Lifetime), gevestigd te Weert. De boete is opgelegd omdat Lifetime heeft nagelaten de betrouwbaarheid van medewerkers te controleren. Het betrof de medewerkers die zich onder haar verantwoordelijkheid rechtstreeks met financiële dienstverlening aan consumenten bezighielden. De betrouwbaarheid van deze klantmedewerkers moet buiten twijfel staan.

De AFM heeft aan Lifetime een vergunning verleend die ook geldt voor ondernemingen die bij Lifetime zijn aangesloten (aangesloten ondernemingen). Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) geldt daardoor het handelen en nalaten van deze aangesloten ondernemingen als het handelen en nalaten van Lifetime. De AFM heeft vastgesteld dat vijf van deze aangesloten ondernemingen gedurende de periode 15 juli 2008 tot 8 juli 2010 niet hebben gecontroleerd of de betrouwbaarheid van de betreffende klantmedewerker buiten twijfel stond. Daarnaast heeft Lifetime samengewerkt met zogenoemde freelancers die tevens waren aan te merken als klantmedewerker. De AFM heeft vastgesteld dat Lifetime gedurende de periode 15 juli 2008 tot 8 juli 2010 de betrouwbaarheid van drie freelancers niet heeft gecontroleerd. Daarmee heeft Lifetime artikel 28, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) overtreden.

Volgens het BGfo dient de financiëledienstverlener ervoor zorg te dragen dat betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, buiten twijfel staat. Een persoon als bedoeld in de vorige zin is volgens het BGfo betrouwbaar als hij een verklaring omtrent gedrag kan overleggen en hij niet failliet is verklaard, tenzij rehabilitatie heeft plaatsgevonden. Daarmee wordt beoogd om de integere uitoefening van het bedrijf van de financiëledienstverlener te waarborgen en daardoor het vertrouwen in de financiële markten te bevorderen. Wanneer een financiëledienstverlener werkt met aangesloten ondernemingen, bevinden de klantmedewerkers van de aangesloten ondernemingen zich op afstand. De financiëledienstverlener moet er, mede gezien die afstand, nadrukkelijk op toezien dat elke aangesloten onderneming de betrouwbaarheid van de klantmedewerkers (tijdig) controleert.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding is aangevangen voor 1 augustus 2009 is de oude boetewet en het Besluit boetes Wft van toepassing.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat tw downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel