Terug

AFM legt boetes op aan Rabobank Nederland voor niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen en acceptatiebeleid hypothecair krediet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 22 februari 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Rabobank Nederland (Rabobank) op 24 september 2010 twee boetes van in totaal € 150.000 opgelegd voor het geven van niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen en het hanteren van een acceptatiebeleid bij verstrekking van hypothecair krediet dat onvoldoende gericht was op het voorkomen van overkreditering.

Acceptatiebeleid hypothecair krediet
De AFM heeft een boete van € 120.000 aan Rabobank opgelegd voor het hanteren van beoordelingscriteria bij hypothecair krediet die onvoldoende gericht waren op het voorkomen van overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft Rabobank hiermee artikel 115, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overtreden. Dit artikel verplicht een aanbieder van krediet om criteria vast te leggen die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument om overkreditering te voorkomen, en om die criteria toe te passen bij de beoordeling van een kredietaanvraag. Het acceptatiebeleid van een aanbieder van krediet moet erop gericht zijn overkreditering van de consument te voorkomen.

De AFM ziet, in het geval van hypothecair krediet, de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van het Contactorgaan Hypothecair Financiers in beginsel als een gedegen invulling van de krachtens de Wet op het financieel toezicht opgestelde open normen ten aanzien van overkreditering. Rabobank heeft aangegeven dat zij de GHF onderschrijft.

De boete is opgelegd omdat Rabobank criteria ten grondslag heeft gelegd aan de beoordeling van kredietaanvragen van haar consumenten en deze ook heeft toegepast, maar deze criteria slagen naar de mening van de AFM niet voldoende in het voorkomen van overkreditering. Rabobank hanteert een afwijking van de GHF-norm voor aanvragers van hypothecair krediet met een leeftijd tot 35 jaar, die afgestudeerd zijn in een bepaalde studierichting aan het MBO, HBO of WO. Deze ‘explain’ is onder meer niet specifiek gericht op de individuele situatie van de consument. Hierdoor kan Rabobank hypothecaire overeenkomsten aangaan die niet verantwoord zijn voor de consument.

Niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen
De AFM heeft tevens een boete opgelegd van € 30.000 omdat Rabobank in een aantal gevallen niet voldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de consument met het oog op het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering. Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren de consument tegen inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en overlijden. Ook heeft Rabobank in een aantal onderzochte dossiers haar advies onvoldoende gebaseerd op informatie die zij wel had ingewonnen.

Rabobank heeft hiermee artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Dit artikel verplicht financiële ondernemingen die een consument adviseren onder meer om in het belang van de consument en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. De financiële onderneming dient ervoor te zorgen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op deze informatie.

Onderzoek
Deze twee boetes vloeien voort uit een breder onderzoek naar de hypotheekverstrekking door grote banken in Nederland. Het betrof een onderzoek naar advisering en kredietverstrekking in de periode januari tot september 2009. Daarbij zijn de grootste aanbieders beoordeeld op de manier waarop zij omgaan met de regels rond het adviseren van risicoverzekeringen, het oversluiten van een hypotheek en het verstrekken van kredieten voor de eigen woning. Adviezen moeten passen bij de specifieke situatie van de klant. De hoogte van de hypotheek moet bovendien in de juiste verhouding staan ten opzichte van het inkomen van de klant. Een bank dient daarom een beleid te hebben dat er op gericht is overkreditering te voorkomen. De normen uit de GHF zijn daarbij het uitgangspunt.

Het onderzoek heeft tot het opleggen van handhavingsmaatregelen geleid. De AFM sluit niet uit dat meerdere instellingen een sanctie opgelegd krijgen. De betreffende instellingen zijn reeds gewezen op de tekortkomingen bij hun advisering en hypotheekverstrekking. Dit heeft geleid tot aanpassingen onder meer in het beleid, waardoor het risico op fouten bij verstrekking en advisering van hypotheken en kredietbeschermingsverzekeringen is verkleind. De AFM zal in het belang van de klant de komende tijd de betrokken instellingen blijven volgen om te bezien of de kwaliteit bij het verstrekken en adviseren van hypotheken en kredietbeschermingsverzekeringen blijvend is verbeterd. Hoewel handhavingsmaatregelen nodig zijn gebleken om verbeteringen af te dwingen, benadrukt de AFM dat de onderzochte organisaties niet getypeerd worden door een systematische schending van het klantbelang bij de verstrekking en advisering van hypotheken en kredietbeschermingsverzekeringen.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel