Terug

AFM: betere halfjaarlijkse financiële verslaggeving (halfjaarbericht), op aantal onderdelen verdere verbetering mogelijk

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De transparantie in de halfjaarberichten van beursgenoteerde ondernemingen is sterk verbeterd ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 17 mei 2010 heeft gepubliceerd. Hoewel de informatieverschaffing aan beleggers duidelijk is toegenomen, ziet de AFM op een aantal punten ruimte voor verbetering. Het gaat hierbij onder andere om de toelichting over de belangrijkste gebeurtenissen in de eerste zes maanden en de risico’s en onzekerheden voor de nog resterende zes maanden van het boekjaar. Ook de toelichting op materiële overnames moet beter. Het laatste verbeterpunt betreft het ‘overzicht van Comprehensive Income’ (CI), dat soms het overzicht van het totaalresultaat wordt genoemd.

De AFM houdt sinds 2009 toezicht op de halfjaarberichten van beursgenoteerde ondernemingen. De AFM onderzocht bij zestig ondernemingen of de invoering van de Transparantierichtlijn met ingang van het jaar 2009 heeft geleid tot een verbetering in de kwaliteit en kwantiteit van de verstrekte halfjaarberichten vergeleken met 2008.

Alle onderzochte ondernemingen publiceerden hun halfjaarbericht binnen twee maanden na het einde van de eerste zes maanden van het boekjaar. In 2009 is door alle ondernemingen een halfjaarrekening opgenomen, in 2008 lag dit percentage nog op 75 procent. Verder is in de halfjaarberichten niet altijd duidelijk wat het halfjaarverslag is en wat de halfjaarrekening.

Opvallend is dat 64 procent van de ondernemingen er voor kiest om volledige primaire overzichten (de balans, het CI, het kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van het eigen vermogen) op te nemen in de halfjaarrekening, hoewel kan worden volstaan met verkorte overzichten.

Door een onjuistheid in de wettekst stellen de ondernemingen de bestuurdersverklaring over het halfjaarverslag verschillend op. Hierdoor zijn drie inhoudelijk verschillende bestuurdersverklaringen over het halfjaarverslag te onderscheiden, namelijk:

  • De onderneming volgt de wettelijk voorgeschreven eisen aan de bestuurdersverklaring over het halfjaarverslag. Bij 12 procent van de ondernemingen sluit daardoor deze verklaring niet aan op de inhoud van het halfjaarverslag.
  • De onderneming volgt de inhoud van het halfjaarverslag in de bestuurdersverklaring. Bij 48 procent van de ondernemingen voldoet daardoor de bestuurdersverklaring over het halfjaarverslag niet aan de wettelijke vereisten.
  • De ondernemingen kiezen voor eigen bewoordingen in de bestuurdersverklaring over het halfjaarverslag. Bij 40 procent van de ondernemingen wordt een eigen tekst van de verklaring gebruikt.

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om de wettelijke bepalingen aan te passen. De AFM kan zich voorstellen dat ondernemingen hierop vooruitlopend de tekst van de bestuurdersverklaring laten aansluiten op de wettelijke inhoud van het halfjaarverslag.

De toelichtingen over seizoensinvloeden, dividenduitkeringen en omzetsegmentatie zijn sterk verbeterd ten opzichte van 2008.

De betrokkenheid van de accountant bij het halfjaarbericht is toegenomen. De AFM veronderstelt dat deze toegenomen betrokkenheid van de accountant een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het halfjaarbericht 2009. In 2009 zijn de opdrachten aan de accountant voor een beperkte review toegenomen van 17 procent naar 28 procent.

In 2009 is de wijziging in IAS 1 voor de presentatie van de resultaten van kracht geworden. Het CI kan in één overzicht worden gepresenteerd, maar het is ook mogelijk om het CI in een tweetal overzichten te rapporteren, de winst- en verliesrekening en het ‘overzicht van Other Comprehensive Income’ (OCI). Het OCI presenteert alle resultaten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, dit zijn dus niet vermogensmutaties in de relatie met de aandeelhouder. Van de 57 ondernemingen die een winst- en verliesrekening rapporteren, heeft 16 procent de verplichte OCI niet opgenomen. Verbetering is hier mogelijk.

De toelichting op materiële overnames is in alle onderzochte gevallen ontoereikend. Hier is evidente verbetering noodzakelijk.

Het volledige rapport vindt u op deze pagina in pdf-formaat.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel